Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Datum: 2011-10-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 484460-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2011/3023

 
Skatteverket tillstyrker att promemorians förslag genomförs.

Skatteverket anser att ytterligare några förändringar bör genomföras i anslutning till de ändringar som föreslås i promemorian.

Som Skatteverket tidigare framfört anser Skatteverket att EMCS ska användas även vid flyttningar som sker inom Sverige. När det nu föreslås att bestämmelserna som reglerar importsituationer ska ändras anser Skatteverket att det är lämpligt tillfälle att i vart fall föreskriva att det i samtliga importsituationer ska föreligga ett krav att använda EMCS för att flyttningen ska ske under uppskovsförfarande. Enligt Skatteverkets bedömning torde också användande av EMCS vara det mest ändamålsenliga sättet för inblandade företag att visa för Tullverket att förutsättningarna är uppfyllda för att flytta varor under uppskovsförfarande.

I promemorian föreslås ändrade bestämmelser om s.k. transportsäkerhet som ska tillämpas i vissa fall. Med anledning av detta vill Skatteverket framhålla att bestämmelserna om ställande av transportsäkerhet bör ses över till sin helhet. Enligt Skatteverkets uppfattning är bestämmelserna svåra att tillämpa för såväl företag som för Skatteverket. Bestämmelserna bör ändras till att vara mera förutsägbara för företagen och enklare att kontrollera för Skatteverket.

Av promemorian framgår att den som godkänts som registrerad avsändare inte kan bli skattskyldig i sin egenskap av registrerad avsändare. Som en konsekvens av detta behöver bestämmelserna i den nya Skatteförfarandelagen ändras på så sätt att registrerad avsändare inte ska vara registrerad som skattskyldig.

Förslagen medför ökade kostnader av engångskaraktär för Skatteverket som beräknats till sammanlagt 160 000 kronor. Skatteverket begär ökade anslag med motsvarande belopp. Kostnaderna för anpassning av IT‑stödet har beräknats till 120 000 kronor. Kostnaderna för att ge nyhetsinformation och för att ändra blanketter, deklarationsupplysningar och broschyrer har beräknats till 40 000 kronor.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Åsa Johansson samt rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.