Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut (Ju2011/4696/L6)

Datum: 2011-08-29

Dnr/målnr/löpnr:
131 465498-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.