Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över utkast till förordningar om styrning av el till samhällsviktiga elanvändare i en frånkopplingssituation (N2011/3471/RS)

Datum: 2011-06-07

Dnr/målnr/löpnr:
131-377739-11/112
Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslaget om ändring av förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el.

Skatteverket tillstyrker utfärdandet av förordningen om planering av prioritering av samhällsviktiga elanvändare, men lämnar följande synpunkter på förslaget till innehåll:

Statens energimyndighet ska enligt förslaget vart fjärde år ta initiativ till planering och framtagande av underlag för att styra el till samhällsviktiga elanvändare i en situation där el måste begränsas eller avbrytas.

I ett samhälle med hög förändringstakt finns anledning att ständigt uppdatera underlagen. Det är idag vanligt att även organisationer med samhällsviktig verksamhet byter lokaler eller geografisk plats. Hyresavtal med fastighetsägare skrivs ofta med en löptid av fem år. Med den förändringstakten kommer många prioriteringsobjekt att i praktiken stå utan prioriterad elkraft. Effekten av förordningen blir högre om underlagen för planering och styrning är så aktuella som möjligt. Skatteverket föreslår därför att uppdateringen av underlagen bör ske årligen.

Skatteverket finner att prioriteringsordningen är en annan än vad som tidigare föreslagits i förarbetet. Vi ifrågasätter prioriteringen av objekt som har stor betydelse för liv och hälsa före objekt som har stor betydelse för samhällets funktionalitet. Detta på grund av att objekt med betydelse för liv och hälsa enligt vår mening ofta torde vara beroende av att objekt med betydelse för samhällets funktionalitet fungerar. Detta exemplifieras genom länsstyrelsernas områdesvisa samordningsansvar i en krissituation och av förordningen om systemansvaret för el som inte torde gå att tillämpa om beslutsfattande organisationer inte har högsta prioritet av elförsörjning utan förutsätts koppla bort sig själva.

All förhandskategorisering inför en krissituation som medför en prioritering av landets befolkning är för övrigt en mycket känslig fråga som bör hanteras med varsamhet och där kommunikationen av beslutet bör övervägas noggrant.

 
Beslut i detta ärende har fattats av nedanstående generaldirektör i närvaro av överdirektör Magdalena Andersson, samt säkerhetschef Anders Kylesten, föredragande