Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Framställning om ändringar i rättegångsbalken (dnr Ju2011/2902/DOM)

Datum: 2011-08-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 354135-11/112
Justitiedepartementet
Enheten för processrätt och domstolsfrågor
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen om ändringar i rättegångsbalken.

Det elektroniska informationsutbytet ska resultera i en mer effektiv och rättssäker hantering. Att ta bort kraven på att åklagaren ska underteckna stämningsansökan och att förundersökningsprotokoll eller anteckningar ska lämnas in utskrivna till domstolen anser Skatteverket vara bra och naturliga steg för att ersätta det pappersbaserade utbytet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit skattedirektören Björne Sjökvist, sektionschefen Sara Enbom och rättslige experten Torbjörn Gerelius, föredragande.