Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/96/EG om omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, m.m.

Datum: 2011-08-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 345045-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning (Fi2011/2406)

Skatteverket har anmodats yttra sig över Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/96/EG (energiskattedirektivet).

1 Sammanfattning

Skatteverket har utöver nedanstående synpunkter inget att erinra mot förslagen.

Skatteverket avstyrker att bestämmelser införs som innebär att produkter enligt KN-nr 2207, 2208 90 91 och 2208 90 99 ska anses utgöra en energiprodukt och omfattas av uppskovsförfarandet avseende energiprodukter samtidigt som den omfattas av alkoholskattelagstiftningen.

Skatteverket ifrågasätter om avsikten är att skattebefrielsen för s.k. landel ska ha en sådan vid omfattning som följer av den föreslagna bestämmelsen.

Skatteverket påpekar vikten av att definitionen av "standardtankar" utformas på ett sätt som gör det möjligt att i en kontrollsituation enkelt konstatera om den aktuella bränsletanken ska anses utgöra en standardtank eller inte.

Skatteverket anser även att förtydliganden behövs i följande delar:
 
-    hur skattesatserna ska bestämmas
-    innebörden av avsiktsrekvisitet i artikel 2.3
-    vilken tidsperiod som ska gälla för koldioxidskatteavdraget enligt artikel 14a
-    vad som avses med "energiskatten" i definitionen av "energiintensivt företag"

2 Skatteverkets synpunkter

Etanol för uppvärmning eller motordrift

Med den nuvarande tillämpningen av den svenska alkoholskattelagstiftningen innebär förslaget om att produkter enligt KN-nr 2207, 2208 90 91 och 2208 90 99 (etanol) under vissa förutsättningar ska anses utgöra en energiprodukt och omfattas av uppskovsförfarandet avseende energiprodukter följande. En och samma flyttning av etanol skulle i vissa fall omfattas av krav på ställande av säkerhet både för alkoholskatt och för energi- och koldioxidskatt. En och samma flyttning skulle också behöva rapporteras som två flyttningar i EMCS, en gång som alkoholvara och en gång som energiprodukt. Skatteverket avstyrker att bestämmelser med sådan innebörd införs.

Skatteverket anser att en produkt ska anses omfattas av skatteplikt avseende energi- och koldioxidskatt endast om produkten inte samtidigt omfattas av skatteplikt avseende alkoholskatt.

I artikel 2.1 föreslås en ny punkt i, enligt vilken en förutsättning för att de angivna produkterna ska anses vara en energiprodukt är att de är denaturerade enligt artikel 27.1 a och b i direktiv 92/83/EG. De aktuella produkterna torde denatureras enligt antingen a eller b, varför "och" borde bytas ut mot eller.

Skattebefrielse för landel

Skattebefrielsen enligt artikel 14.1 e för s.k. landel begränsas varken till kommersiell användning eller till att fartyget ska användas för sjöfart. Den föreslagna skattebefrielsen har således ett avsevärt större tillämpningsområde än den svenska bestämmelsen om en reducerad skattesats för landel. Skatteverket ifrågasätter om avsikten verkligen är att skattebefrielsen ska omfatta både förbrukning i fritidsbåtar när dessa ligger i hamn och förbrukning som inte avser sjöfart, t.ex. förbrukning i husbåtar för privatboende och vandrarhemsfartyg.

Standardtankar

Skatteverket instämmer i att det finns ett behov av att uppdatera definitionen av "standardtankar" samt att definitionen bör finnas i energiskattedirektivet. Skatteverket vill framhålla att det är angeläget att definitionen utformas på ett sätt som gör det möjligt att i en kontrollsituation enkelt konstatera om den aktuella bränsletanken ska anses utgöra en standardtank eller inte. Det torde t.ex. vara svårt att avgöra om bränsletanken ersatt en tidigare bränsletank, t.ex. efter en olycka. En bränsletank bör därför kunna anses vara en standardtank även om den inte är fordonets originaltank. Det bör säkerställas att definitionen och syftet stöds av bestämmelser om registreringsdokumentation eller annan dokumentation av bränsletanken på fordonet.

Skattesatser

Vissa bränslen omfattas både av bestämmelserna i artikel 1.2 om att skattesatserna ska baseras på bränslets energiinnehåll och koldioxidutsläpp och av bestämmelserna i artikel 2.3 om att skattesatserna ska vara desamma som de som gäller för likvärdigt bränsle, vilka beräknats utifrån det likvärdiga bränslets energiinnehåll och koldioxidutsläpp. Bestämmelserna bör förtydligas avseende när respektive bestämmelse ska tillämpas.

Enligt artikel 1.2 ska medlemsstaterna i vissa fall hänvisa till relevant tillgänglig information om emissionsfaktor och/eller effektivt värmevärde. Skatteverket anser att det bör klargöras dels vem som ska göra informationen tillgänglig, dels vad som ska gälla i de fall någon relevant information inte är tillgänglig. Ett alternativ är att en bestämmelse införs om att i de fall någon relevant information inte har gjorts tillgänglig av den skattskyldige ska bränslet beskattas i nivå med skattesatserna för likvärdigt bränsle för vilket minimiskattesatser fastställts i energiskattedirektivet.

Enligt artikel 1.3 ska emissionsfaktorer och effektivt värmevärde fastställas separat för den del av en energiprodukt som består av biomassa eller produkter framställda från biomassa. Det är dock oklart på vilket sätt detta ska påverka beskattningen. Detta bör klargöras.

Avsiktsrekvisitet i artikel 2.3

Av artikel 2. framgår att i artiklarna 2.1 och 20.1 ska produkter avsedda för leverans under vissa förutsättningar anses "avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle". Motsvarande formulering används även i artikel 2.3. Något förslag om vad som i den bestämmelsen ska avses med formuleringen lämnas dock inte. Det bör även avseende artikel 2.3 klargöras vad som ska gälla för produkter avsedda för leverans.

Koldioxidskatteavdrag inom vissa sektorer

I artikel 14a anges hur koldioxidskatteavdraget ska beräknas. Det anges dock inte för vilken period skatteavdraget ska gälla. Även om det får förutsättas att beräkningen avser ett årligt avdragsbelopp bör detta framgå uttryckligen av bestämmelsen.

Skattenedsättning för energiintensiva företag

I artikel17.1 a första stycket behålls det tidigare uttrycket "energiskatten" utan närmare definition avseende vilka skatter som avses. Vid implementeringen av energiskattedirektivet i svensk lag har "energiskatten" i den aktuella artikeln ansetts omfatta både energiskatt och koldioxidskatt. Enligt förslaget ska det införas en bestämmelse i energiskattedirektivet om att alla medlemsstater ska skilja mellan "koldioxidrelaterade skatter" och "skatter på allmän energiförbrukning". Mot denna bakgrund finns det risk att bestämmelsen kan komma att uppfattas olika av olika medlemsstater avseende om "energiskatten" endast ska omfatta skatter på allmän energiförbrukning eller även koldioxidrelaterade skatter. Bestämmelsen bör förtydligas i det avseendet.

3 Kostnader för Skatteverket

De kostnader för Skatteverket som förslaget föranleder kan beräknas först när förslag till nationell lagstiftning lämnats.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat skattedirektören Björne Sjökvist, sektionschefen Åsa Johansson samt rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.