Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete, SOU 2011:20

Datum: 2011-08-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 343119-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.

Skatteverket lämnar dock följande synpunkt.

11.5.3 Närmare om behandling av känsliga personuppgifter vid handläggning av mål och ärenden samt vid diarieföring.

Utredningen konstaterar att reglerna för behandling av känsliga personuppgifter vid bl.a. diarieföring är mer begränsade för Skatteverket än för polisen och åklagarväsendet.

Skatteverkets brottsbekämpande enheter handlägger ärenden om ekonomisk brottslighet antingen i samverkan med polisen eller självständigt, dock alltid på uppdrag av åklagare. Detta innebär att handlingar innehållande känsliga personuppgifter inkommer till Skatteverkets brottsbekämpande enheter och det uppkommer då behov av att behandla sådana uppgifter vid diarieföring och handläggning av ärendet. Känsliga personuppgifter som inkommer till samverkande brottsbekämpande myndigheter bör kunna behandlas på liknande sätt och det kan vara förenat med vissa praktiska svårigheter om reglerna om behandling av känsliga uppgifter skiljer sig åt eller är otydliga. Skatteverket anser därför att de brottsbekämpande enheterna hos verket ska ha samma förutsättningar som polis och åklagare att behandla känsliga personuppgifter som förekommer i handlingar som inkommer till dessa enheter. Lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar bör därför ändras i detta avseende.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson och den rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.