Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick, SOU 2011:28

Datum: 2011-09-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 332903-11/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Ju2011/2845/EMA

 
Skatteverket lämnar följande yttrande över rubricerat betänkande. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor som berör verkets verksamhetsområde.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.   
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättsliga experten Marie Ahlqvist Bresle, föredragande.