Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Datum: 2011-04-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 266450-11/112
Transportstyrelsen
Astrid Edlund
Trafikregistret
701 88 Örebro

(TSV 2011-217)

Skatteverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat förslag till föreskrifter. Verket avgränsar yttrandet till att avse frågor som berör skatteområdet.

Skatteverket har förutom nedanstående påpekanden inget att erinra mot förslaget.

Skatteverket utgår från att säkerhetslösningen för att använda mobil applikation för att skanna in ett registreringsbevis begränsas till att endast avse registreringsbevis för egna fordon. Hur en sådan begränsning ska gå till framgår inte av konsekvensutredningen.

Skatteverket noterar att som enda argumentet för införandet av ägarbyte i mobil applikation anges att det löser problemet med att registreringsbevis förkommer i posthanteringen eller inte skickas in till Transportstyrelsen. Ett av de stora problemen med dagens system är dock av- och påställning av ett fordon via tonvalssignalering eller elektronisk överföring i samband med att fordonet övergår till ny ägare. Eftersom ägarbytet inte kan anmälas och registreras samtidigt blir säljaren felaktigt skattskyldig för fordonsskatt. Enligt Skatteverket skulle ägarbyte i mobil applikation också kunna ge förutsättningar att minska antalet sådana felaktiga skattebeslut. Det framgår dock inte av förslaget till föreskrift eller av konsekvensutredningen om en av- eller påställning kan ske samtidigt med ett ägarbyte i samma mobilapplikation och därmed kunna jämställas med en anmälan enligt 8 kap. 4 § eller 10 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Om anmälan om av- eller påställning och anmälan om ägarbyte måste ske i två olika steg kommer detta att resultera i att säljaren även fortsättningsvis felaktigt blir skattskyldig.

För traktorer, tunga terrängvagnar samt vägavgiftspliktiga lastbilar ska det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen av fordonet i en ägarbytesanmälan. Det vanligaste är att dessa fordon ägs av juridiska personer, men det förekommer även fysiska personer som registrerade ägare vilka skulle kunna nyttja tjänsten mobil applikation vid ägarbyte. Av konsekvensutredningen framgår att Trafikregistret gör bedömningen att registrerad ägares och förvärvarens identifikation med ett svenskt körkorts referensnummer är att jämställa med skriftlighetskravet i 10 kap. 3 § FVTR. Det framkommer inte av förslaget till föreskrift eller av konsekvensutredningen om, och i så fall hur, en skriftlig uppgift till ledning för beskattningen ska kunna lämnas i den mobila applikationen. Om en sådan skriftlig uppgift inte kan lämnas bör enligt Skatteverket traktorer, tunga terrängvagnar och lastbilar som kan omfattas av vägavgiftsplikt tills vidare undantas från ägarbyte i den mobila applikationen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Föredragande har varit rättslige experten Ulf Båsjö.