Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Grönbok om onlinespel på den inre marknaden (Fi2011/1666)

Datum: 2011-05-30

Dnr/målnr/löpnr:
131 263173-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian behandlar skilda aspekter av onlinespel och de problem som kan vara förknippade med sådana spel. Skatteverket har ingen direkt erfarenhet av de frågeställningar som behandlas i promemorian och avstår därför från att lämna svar eller övriga synpunkter på någon av de frågor som ställs i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Lena Abrahamsson och rättslige experten Olof Wallin, föredragande.