Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Datum: 2011-05-02

Dnr/målnr/löpnr:
131 255457-11/112
Näringsdepartementet
 
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor som berör Skatteverkets verksamhetsområde.

1 Sammanfattning

Skatteverket lämnar förslag till alternativ utformning av den bestämmelse som reglerar vem som är rapporteringsskyldig och bestämmelsen som reglerar vad de rapporteringsskyldiga ska rapportera. Skatteverket har även synpunkter på hållbarhetsbeskedens utformning samt efterfrågar en bestämmelse om att verket ska tillställas utfärdade hållbarhetsbesked.

2 Rapporteringsskyldighet

2.1 Utformningen av 3 kap. 1 § första stycket

Bestämmelsen 3 kap 1 § bör förtydligas. Rapporteringsskyldighet enligt första stycket punkt b berör förbrukare av annat flytande biobränsle än som avses i första stycket a. Det bränsle som nämns i a är sådant bränsle som helt eller delvis är biodrivmedel eller flytande biobränsle. Eftersom samtliga flytande biobränslen ingår i de bränslen som nämns i a är det oklart vad som resulterar i redovisningsskyldighet enligt punkten b.
 
För förslag till ny utformning — se bilaga.  

 

2.2 Författningskommentaren till

3 kap. 1 §

Tredje stycket av författningskommentaren till 3 kap. 1 § bör skrivas om och i vissa delar flyttas. I stycket anges att skattskyldighet inte omedelbart leder till rapporteringsskyldighet. Enligt bestämmelsen är dock den som är skattskyldig även rapporteringsskyldig. För det fall att syftet är att beskriva vad som ska rapporteras bör beskrivningen flyttas till kommentaren till 3 kap. 1 e §. För det fall att beskrivningen hör samman med 3 kap. 1 § andra stycket bör detta förtydligas. Näst sista meningen i tredje stycket av författningskommentaren ger med nuvarande utformning och placering uttryck för att rapporteringsskyldighet endast ska åligga den som är skattskyldig. Meningen är därmed inte förenlig med författningskommentaren till 3 kap. 1 § första stycket b och bör omarbetas.

3 Rapporteringspliktiga bränslen

3.1 Utformningen av 3 kap. 1 e § första stycket a och b

I 3 kap. 1 e § regleras vilket bränsle som ska rapporteras. Enligt den nuvarande utformningen ska enbart bränsle som delvis består av biodrivmedel eller biobränsle rapporteras. Däremot synes inte bränslen som enbart består av biodrivmedel eller biobränsle vara rapporteringspliktiga. Avsikten torde dock vara att även sådana bränslen ska rapporteras. För att åtgärda detta samt förtydliga vad respektive rapporteringsskyldig ska redovisa bör bestämmelsen ändras.
 
För förslag till ny utformning — se bilaga.

 

4 Innehåll i hållbarhetsbesked

Med anledning av den aviserade kopplingen mellan hållbarhetsbesked och skattelagstiftning är det angeläget att det av hållbarhetsbeskeden framgår vilka typer av bränslen som omfattas av respektive besked. Skatteverket förespråkar att bränslet därvid bör definieras med hjälp av KN-nummer i enlighet med den version av den kombinerade nomenklaturen som används i lagen om skatt på energi.

5 Underrättelse till Skatteverket

Skatteverket förordar att en bestämmelse införs som säkerställer att Skatteverket tillställs beslut enligt 3 kap. 1 § om hållbarhetsbesked samt beslut enligt 3 kap. 1 d § om hel eller delvis återkallelse av hållbarhetsbesked.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Åsa Johansson och rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.