Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21)

Datum: 2011-06-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 251432-11/112
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Remiss 2011-04-04, UF2010/27135/UD/EXPCH

Utredningen föreslår i avsnitt 7.4.4 Reviderad inkomstskattelag att praktiskt
betingade förändringar i skattelagstiftningen behöver övervägas. Skälet uppges vara att de skattebestämmelser som infördes 2007 och som gäller utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter är administrativt tungrodda och har försvårat bemanningen av många beskickningar. Skattelagstiftningen har inte heller varit anpassad till eller praktiskt genomförbar för de förhållanden som råder för vissa grupper statligt utsända som har andra internationella uppdragsgivare utomlands.

Skatteverket delar inte uppfattningen att de ändrade skattereglerna 2007 som främst finns i 11 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ökat den administrativa bördan för myndigheterna. Lagändringen tillkom i stället med syfte att bland annat göra tydligare vilka ersättningar som ska beskattas respektive vara undantag från beskattning. Skatteverket bedömer att de nuvarande skattereglerna är väl avvägda och avstyrker därför förslaget att förändringar i skattelagstiftningen bör övervägas. Däremot framstår det som angeläget att se till att förmåner tilldelas på ett mer enhetligt sätt inom olika delar av statsförvaltningen och så att en adekvat avräk-ning sker så att utrymmet för skattefriheten i regelverket inte överskrids.

Skatteverket har inga synpunkter på betänkandet i övriga delar.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömkvist och rättslige experten Mikael Sindahl, föredragande.