Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemorian Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EES

Datum: 2011-05-02

Dnr/målnr/löpnr:
131 236815-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Ju2011/2645/L2

Skatteverket lämnar följande synpunkter över rubricerad promemoria.

Skatteverket välkomnar den föreslagna reformeringen inom namnområdet. Verket har därutöver följande synpunkter.

Syftet med förslaget är att komma till rätta med de problem som uppstår när en svensk medborgare förvärvar ett namn i ett annat EES-land och namnet inte överensstämmer med svenskt namnskick. Skatteverket delar regeringens bedömning att samma valfrihet ska gälla för danska, finska och norska medborgare som har hemvist här. Det bör därför framgå av namnlagen att tillämpningen av den nya 49 a § inte gäller för andra utländska medborgare än nordbor.

Skatteverket anser att anledning saknas att begränsa tillämpningen till endast EES-området. Den föreslagna regleringen bör i stället tillämpas generellt för alla länder. En begränsning kan med fog uppfattas som ologisk och inkonsekvent av allmänheten och leda till onödiga frågor. Svårigheterna med att hantera namnbeslut från länder utanför EES-området överdrivs, enligt Skatteverkets mening, i promemorian.  Kontroll och prövning av underlaget blir densamma oavsett uppgiftens ursprung.

Skatteverket anser vidare att det av förarbetena måste framgå att namnlagens övriga bestämmelser om byte av namn genom anmälan till Skatteverket, t.ex. byte enligt 5 § till ett annat efternamn som bärs av föräldrarna, kan tillämpas för den som vill byta bort ett namn som har förvärvats med stöd av den nya regeln.   

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättsliga experten Ahlqvist Bresle, föredragande.