Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Hemställan om justering av procentsats som påverkar förskott av egenavgifter för ålderspension

Datum: 2011-05-30

Dnr/målnr/löpnr:
131 233 603-11/112
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 STOCKHOLM

Remiss 2011-03-31; Fi 2011/255

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerad hemställan. Skatteverket har inget att erinra mot förslaget som lämnas.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättsliga experten Mary-Anne Carlsson, föredragande.