Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria om kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen

Datum: 2011-04-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 222884-11/112
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Er beteckning (Fi2011/1572)

 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.
 
Skatteverket förutsätter att regelverket kring den materiella prövningen av hållbarheten hos bränslena utformas på ett sådant sätt att skattebefrielsen uppfyller det s.k. förnybartdirektivets (2009/28/EG) krav.  
 
Skatteverket beräknar att de initiala kostnaderna för att utveckla ett itstöd som möjliggör en maskinell kontroll av att de skattskyldiga som yrkar aktuella skatteavdrag har ett hållbarhetsbesked uppgår till 150 000 kr. Vidare beräknas verkets initiala kostnader för ändring av deklarationsblanketter, information till skattskyldiga samt utbildning av personal till 100 000 kr. De löpande kostnaderna beräknas bli 50 000 kr/år. Skatteverket begär ersättning för dessa kostnader.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, sektionschefen Åsa Johansson samt rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.