Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Sänkt restaurang- och cateringmoms – Delbetänkande av utredningen om sänkt moms på vissa tjänster (SOU 2011:24)

Datum: 2011-05-02

Dnr/målnr/löpnr:
131 218580-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm 
 
Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser i första hand att en enhetlig mervärdesskattesats är att föredra eftersom differentierade skattesatser medför tillämpnings- och avgränsningssvårigheter för företagen såväl som för Skatteverket. Förutsatt att det inte är möjligt att ha en enhetlig mervärdesskattesats är Skatteverket positivt till förslaget om att sänka mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster till 12 procent.

Skatteverkets uppfattning är att den föreslagna kompletteringen av inkomstskattelagen avseende HUS-avdraget är överflödig.

2 Allmänt om reducerade skattesatser


 
Skatteverket anser att en enhetlig mervärdesskattesats är att föredra och att möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser ska begränsas till ett fåtal väl avgränsade kategorier av varor och tjänster. Differentierade skattesatser medför stora tillämpnings- och avgränsningssvårigheter för Skatteverket såväl som för företagen. En förändring i omfattningen av de varor och tjänster där reducerade skattesatser får tillämpas medför ofta nya tillämnings- och avgränsningsproblem.

3 Synpunkter på utredningens förslag

3.1 Mervärdesskatt

Trots att Skatteverket förespråkar en enhetlig skattesats är verket ändå positivt till utredningens förslag om sänkning av skattesatsen på restaurang- och cateringtjänster. Fördelarna med föreslaget är att samma skattesats kommer att tillämpas på restaurang- och cateringtjänster, livsmedel och hotelltjänster. Med denna förändring försvinner flera av de omfattande gränsdragnings- och kontrollproblem som finns idag. Restauranger och cateringföretag slipper att bedöma när en omsättning utgör en leverans av livsmedel som ska beskattas med 12 procent eller en restaurang- eller cateringtjänst som ska beskattas med 25 procent. Företag inom hotellbranschen slipper att fördela beskattningsunderlaget på logi och frukost. För Skatteverket innebär denna förenkling ett minskat informations- och kontrollbehov.

Enligt Skatteverkets uppfattning ger inte det nya området för reducerad skattesats upphov till nya gränsdragningar i samma omfattning. Skatteverket vill dock peka på vissa frågor där det kan uppkomma nya tillämpnings- och kontrollproblem.

3.1.1 Alkoholhaltiga drycker

Skatteverket delar den bedömning som gjorts av utredningen att definitionen av vad som ska anses vara alkoholhaltiga drycker ska följa den definition som finns när det gäller livsmedel dvs. att drycker med svagare alkoholhalt inte ska undantas. Detta medför att beskattningsunderlaget inte behöver delas upp när det i restaurang- eller cateringtjänsten ingår en lätt- eller folköl t.ex. vid dagens lunch. Dessutom kommer samma skattesats att tillämpas på samma produkt oberoende av om den säljs separat eller i samband med en restaurang- eller cateringtjänst.

Förslaget medför dock att restaurang- och cateringföretag även fortsättningsvis måste tillämpa två skattesatser om man tillhandahåller spritdrycker, vin och starköl tillsammans med mat.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan här uppstå tillämpnings- och kontrollproblem som är vanliga då det finns flera skattesatser och ett blandat tillhandahållande samt gemensam betalning. Det finns risk för att en större del av ersättningen än vad som är skäligt hänförs till beskattningsunderlaget för den reducerade skattesatsen.

3.1.2 Konferenser

Vid tillhandahållande av en enda tjänst som är sammansatt av flera underliggande tillhandahållanden t.ex. ett konferensarrangemang, ingår ofta restaurang- och cateringtjänster. Ett sådant tillhandahållande beskattas enligt gällande praxis i sin helhet med skattesatsen 25 procent. När hotellogi ingår ses denna tjänst inte som en del av konferensarrangemanget utan som en separat tjänst som får brytas ut och beskattas med 12 procent.

Med en lägre skattesats på restaurang- och cateringtjänster kommer det enligt Skatteverkets bedömning att ställas frågor om även restaurang- och cateringtjänster kan brytas ut från den sammansatta konferenstjänsten och beskattas med 12 procent. Om det ska vara möjligt att bryta ut restaurang- och cateringtjänster vid t.ex. en konferenstjänst kommer även här att uppstå tillämpnings- och kontrollproblem när det gäller fördelning av beskattningsunderlaget. Skatteverket anser att det i förarbetena till det kommande lagförslaget bör tas upp hur restaurang- och cateringtjänster ska behandlas med avseende på skattesatsen vid tillhandahållande av sammansatta konferenstjänster.

Det bör då beaktas att frågan om det vid konferensarrangemang tillhandahålls en eller flera tjänster också har betydelsen vid bedömningen av omsättningsland.

3.2 HUS-avdraget

Reglerna om skattereduktion för husarbete återfinns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL och är konstruerade så att det i 13 § anges vad som avses med husarbete. Av punkterna 1 och 3 anges att städarbete som utförs i bostaden resp. matlagning som utförs i bostaden eller i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion.

Enligt förarbetena (prop.2006/07:94 s.41) omfattar HUS-avdraget inte matlagning som sker vid avhämtning av mat eller vid catering.

Sedan reglerna om skattereduktion för hushållsarbete infördes har Skatteverket med stöd av uttalandet i propositionen avslagit begäran om skattereduktion för cateringverksamhet. Om en viss del av cateringverksamheten har avsett matlagning och städning saknar det betydelse eftersom det har ingått som ett led i cateringverksamheten. I detta sammanhang kan också nämnas att skattereduktion inte heller medges för sådan verksamhet som omfattar iordningställande, servering och undanplockande men där mat inte ingår, dvs. en vidare definition av catering än vad momsdirektivet har.

Eftersom skattereduktion inte medges för cateringverksamhet så anser Skatteverket att det föreslagna tillägget är överflödigt i denna del. Den föreslagna ändringen kan medföra att företagare och kunder felaktigt kan få uppfattningen att övriga kringtjänster som inte omfattas av den lägre skattesatsen ska ge rätt till skattereduktion.

Den föreslagna lagändringen i IL medför att man klargör att varken restaurang- eller cateringverksamhet som omfattas av den lägre skattesatsen ska ge rätt till skattereduktion. Att omnämna restaurangtjänster i skattereduktionssammanhang framstår som märkligt eftersom skattereduktion enbart medges för arbete som utförs i bostaden. Så även i denna del anser Skatteverket att det föreslagna tillägget är överflödigt.

3.3 Skatteverkets kostnader

Om förslaget avseende en sänkning av mervärdesskatten från 25 procent till 12 procent på restaurang- och cateringtjänster genomförs innebär det att Skatteverket kommer att ha kostnader för riktad information, ändring av hemsida samt broschyr. Dessa kostnader uppskattas till 100 000 kr.

Om dagens skattesats på 12 procent höjs till 14,4 procent räknar Skatteverket med totala kostnader om ca 300 000 kr för riktad information, ändring av broschyrer, hemsida samt ändringar i IT-system. I denna kostnad har inte tagits i beaktande att Skatteverket eventuellt bör lägga resurser på kontroll av att informationen om den nya skattesatsen nått även till de företag som får en högre skattesats. Det är inte bara företag inom restaurang- och livsmedelbranschen samt hotellbranschen som berörs utan även bl.a. konstnärer. Om skattesatsen höjs till 14,4 procent behöver Skatteverket få kännedom om ändringen senast i början av september för att hinna genomföra de ändringar i IT-system och dylikt som krävs.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Jan-Owe Mattsson, föredragande.