Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen

Datum: 2011-05-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 215971-11/112
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Er referens SSM 2011/1133

Skatteverket har givits möjlighet att komma in med synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden samt tillhörande konsekvensutredning.

1 Sammanfattning

Skatteverket konstaterar att de föreslagna föreskrifterna medför att aska kontaminerad med cesium-137 och aska kontaminerad med naturligt förekommande radioaktiva ämnen skattemässigt kommer behandlas olika med nuvarande utformning av lagen (1999:673) om skatt på avfall. Skatteverket anser att det som alternativ till att utöka avdragsrätten i lagen om skatt på avfall bör utredas om nuvarande avdrag för biobränsleaska ska tas bort.

2 Förhållandet mellan föreskrifterna och lagen om skatt på avfall

2.1 Deponeringskravet utökas

I de föreslagna föreskrifterna införs krav på deponering även avseende viss aska som är kontaminerad med naturligt förekommande radioaktiva ämnen. Genom förslaget utökas alltså kravet på deponering till att gälla vissa askor som inte är kontaminerade med cesium-137.

Enligt lagen om skatt på avfall får den som är skattskyldig göra avdrag för skatt på biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

2.2 Skatteavdrag kräver lagändring

I konsekvensutredningen anges att en förutsättning för att askproducenten inte ska få någon extra kostnad för den del av torv- och trädaskan som måste deponeras är att avdraget för avfallsskatt även kommer att omfatta de naturligt förekommande radionukliderna utöver cesium-137.

Avseende detta konstaterar Skatteverket att ett sådant avdrag kräver en lag-ändring. Med nuvarande utformning av avdragsbestämmelsen för biobränsleaska (11 § första stycket 24 lagen om skatt på avfall) är en förutsättning för avdrag att askan har viss halt av cesium-137. Eventuell halt av andra radioaktiva ämnen har ingen betydelse för avdragsrätten såsom bestämmelsen nu är utformad.

2.3 Olika gränsvärden i föreskrifterna och lagen om skatt på avfall kvarstår

Enligt lagen om skatt på avfall måste halten av cesium-137 uppgå till minst fem kilobecquerel per kilogram för att den som är skattskyldig ska få göra avdrag för skatt på biobränsleaska.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter måste askan deponeras om halten av cesium-137 är tio kilobecquerel per kilogram eller högre. I denna del innebär de föreslagna föreskrifterna inte någon ändring, utan denna gräns gäller redan i dag.

Det kan alltså konstateras att gränsvärdena för skatteavdrag respektive depone-ringskrav inte stämmer överens. Av den proposition som föregick införandet av skatteavdraget kan utläsas att avsikten var att skattebefria askor för vilka det inte fanns något alternativ till deponering (prop. 1999/2000:9). Även i denna del skulle alltså krävas en ändring av avdragsbestämmelsen för biobränsleaska (11 § första stycket 24 lagen om skatt på avfall) för att skatteavdraget ska motsvara gräns-värdena i föreskrifterna.

3 Skatteverkets inställning avseende skatteavdrag för biobränselaska

En lagstiftning där vissa askor som omfattas av deponeringskravet skattebefrias medan andra sådana askor inte skattebefrias framstår som inkonsekvent.

Det kan konstateras att det rör sig om mycket små mängder aska som hitintills har skattebefriats enligt bestämmelsen om biobränsleaska. Av Strålsäkerhetsmyndig-hetens konsekvensutredning framgår även att det rör sig om små mängder aska som skulle behöva deponeras med anledning av de föreslagna föreskrifterna. Mot denna bakgrund anser Skatteverket att det som ett alternativ till att utöka avdrags-rätten till att omfatta askor kontaminerade med naturligt förekommande radioak-tiva ämnen bör utredas om avdraget för biobränsleaska istället ska tas bort.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Föredragande har varit rättsliga experten Anna Johannesson Magnusson.