Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemorian Slopade Lundinregler m.m.

Datum: 2011-05-02

Dnr/målnr/löpnr:
131 209553-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.
Verket vill dock påpeka följande. I den del av promemorian (s. 22) som berör skattskyldighet för handelsbolags innehav av noterade andelar vid ägarförändring i handelsbolaget förutsätts att innehavs- och tidsvillkoret är uppfyllt vid båda de aktuella tidpunkterna för att skattefrihet ska gälla, dvs. vid avyttringstidpunkten och räkenskapsårets utgång. Beträffande innehavs- eller storleksvillkoret framgår av 24 kap. 17b § och 25a kap. 23 och 23a §§ IL att beräkningen av det indirekta innehavet av noterade andelar i handelsbolaget ska göras på delägarnivå. Skatteverket förutsätter att detsamma är avsett att gälla vid beräkning av tidsvillkoret samt att en sådan beräkning ska göras för respektive delägare vid de aktuella tidpunkterna om en ägarförändring sker i handelsbolaget. Innebörden av detta bör då vara att en delägare inte kan tillgodoräkna sig handelsbolagets innehavstid för tid före det att han blev delägare i detta.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Pontus Thulin, föredragande.