Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om förändringar av trängselskatten för Göteborg

Datum: 2011-03-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 158389-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Fi2010/5664)

 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket avstyrker förslaget till flerpassageregel för Göteborg. De grundläggande bestämmelserna om t. ex. skattskyldighetens inträde bör vara de samma, oavsett var trängselskatt tas ut i landet.
 
För det fall bestämmelsen om en flerpassageregel ska finnas måste den förtydligas i fråga om vad som avses med begreppen första respektive sista passagen. Om flera passager görs under samma dag med en bil, och tiden mellan den första och sista passagen överstiger 60 minuter, kommer flerpassageregeln inte att bli tillämplig.
 
Punkten 2 i ikraftträdandebestämmelsen bör förtydligas så att det framgår att den avser förhållanden i bilaga 2.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, Skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.