Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria avseende ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

Datum: 2010-01-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 924984-09/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Er beteckning Fi2009/78
 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom skatteområdet.
 
Skatteverket välkomnar och tillstyrker förslagen att det direkt av lagtext dels ska framgå att avdraget avser biogasens samtliga beståndsdelar dels att en definition av biogas ska införas.
 
Skatteverket har vissa synpunkter.
 
Beskrivningarna av vad som utgör övervägande del kan uppfattas som att en tillsats alltid kan utgöra biogas oberoende av dess ursprung. Det framgår emellertid av lagtext och övriga beskrivningar att detta inte avsetts. För det fall att tillsatser som inte framställts av biomassa trots allt ska anses som biogas måste det komma till klart uttryck. I annat fall förutsätter Skatteverket att en tillsats av en annan skattepliktig gas, exempelvis naturgas, även fortsättningsvis inte ska betraktas som biogas.
 
Skatteverkets kostnader för förslagets genomförande är begränsade.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Andersson, skattedirektören Hedwall, sektionschefen Mårtensson samt rättslige experten Olovsson, föredragande