Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kameraövervakningsutredningens betänkande 2009:87

Datum: 2010-03-08

Dnr/målnr/löpnr:
131 919469-09/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerade betänkande.
 
Skatteverket har inget att invända mot att den föreslagna kameraövervakningslagen införs.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson,  sektionschefen Jonas Grönkvist och rättslige experten Erik Viktorin, föredragande.