Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria avseende skattenedsättning för landansluten elektrisk kraft till fartyg i hamn, s.k. landström

Datum: 2010-01-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 914461-09/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2009/7742

 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket har utöver nedanstående påpekande inget att erinra mot förslagen i promemorian.
 
I 1 kap. 6 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) finns en definition av vad som förstås med skepp och båtar. Frågan om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en konstruktion ska anses utgöra ett fartyg, och därmed ett skepp eller en båt, har betydelse för ett antal bestämmelser i LSE. Om avsikten är att de förutsättningar som redogörs för i förslaget till författningskommentaren till 11 kap. 3 § LSE ska gälla genomgående vid tillämpningen av LSE bör detta tydliggöras. Det kan exempelvis göras genom att begreppet fartyg definieras redan i 1 kap. 6 § LSE. Om avsikten är att de aktuella förutsättningarna bara ska gälla vid tolkningen av 11 kap. 3 § LSE bör istället detta tydliggöras.
 
Skatteverket noterar att skattenedsättningen har utformats på ett sådant sätt att användandet av högre spänningsnivåer ska främjas. Enligt förslaget omfattar därför skattelättnaden endast överföring av elektrisk kraft med en spänning om minst 400 volt. Skatteverket ifrågasätter dock om den valda nivån är tillräckligt hög för att uppnå det avsedda målet eftersom hushållsström överförs med en spänning som kan uppgå till 400 volt. Skatteverket anser vidare att ett krav på viss spänning på den elektriska kraften bör kompletteras med en bestämmelse om att skeppet ska ha en viss bruttodräktighet för att rätt till nedsättning ska föreligga. Det blir då tydligare vilka skepp som ska omfattas av nedsättningen och ett sådant krav kan inte kringgås med hjälp av tekniska hjälpmedel.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Andersson, skattedirektören Hedwall, sektionschefen Mårtensson samt rättsliga experten Johannesson Magnusson.