Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Datum: 2010-01-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 909846-09/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Er beteckning Fi2009/7705)
 
Skatteverket har anmodats lämna synpunkter på rubricerad promemoria.
 
Skatteverket har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.