Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU:2009:61 Modernare adoptionsregler

Datum: 2010-05-31

Dnr/målnr/löpnr:
131 901059-10/112
Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket lämnar följande yttrande över angivet betänkande.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i betänkandet men vill göra följande förtydligande.
 
I 11 § förslaget till lag om internationella rättsförhållanden om adoption sägs att om adoptionen enligt lagen i den stat där den beslutades innebär att det rättsliga förhållandet mellan den som adopterats och hans eller hennes ursprungliga släkt inte har upphört, får adoptionen inte heller i Sverige sådan verkan. Förslaget kan leda till att arvsrätt föreligger mellan det adopterade barnet och såväl adoptivföräldrarna som de biologiska föräldrarna.
 
I folkbokföringsdatabasen  registreras relationer till adoptivföräldrar efter en adoption. Relationer till biologiska föräldrar kvarstår om sådana har registrerats. Det är dock adoptivföräldrarna som behandlas som föräldrar i systemet, t.ex. vid utskrifter av utdrag ur basen och vid avisering av uppgifter till andra myndigheter.
 
Av arvsskattesystemet kommer i ett sådant fall inte framgå relationen och därmed arvsrätten mellan det adopterade barnet och dess biologiska föräldrar. Detta kan få betydelse om även de biologiska föräldrarna flyttar till Sverige. Det kan antas att förhållandet kommer att beröra ett obetydligt antal personer. De biologiska föräldrar som det fortfarande finns rättsliga band till enligt ursprungslandets lag kommer således inte att framgå av systemet.
  
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Strömberg, sektionschefen Strid och rättslige experten Tegenfeldt, föredragande.