Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU 2009:79 Några begravningsfrågor

Datum: 2010-03-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 874616-09/112
Regeringskansliet
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket förordar att uppgiften att fastställa en kommungemensam begravningsavgift för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan inte läggs på Skatteverket utan i stället på Kammarkollegiet. Skatteverket redovisar även kostnader för utveckling av IT-system.

2  Begravningsombuden

Skatteverket har inga synpunkter på avsnittet.

 

3 Länsstyrelsernas tillsyn över begravningsverksamheten


 
Skatteverket har inga synpunkter på avsnittet.

 

4 Begravningsavgifterna

Enligt förslaget ska Kammarkollegiet - precis som idag - fastställa en avgiftssats för varje huvudman. Med tanke på att det i framtiden ska fastställas en avgiftssats för varje kommun och att, även om det är en övergångslösning, det är en "främmande" arbetsuppgift för Skatteverket att fastställa en gemensam avgiftssats som i stället ska gälla för debitering av begravningsavgiften, torde det vara mer lämpligt att Kammarkollegiet även fastställer den gemensamma avgiftssatsen. De uppgifter som krävs för beräkningen, huvudmännens totala behov samt total beskattningsbar förvärvsinkomst utgör redan idag underlag för Svenska kyrkan när avgiftssatserna tas fram och torde även kunna utgöra underlag för Kammarkollegiet. Skatteverket förordar därför att Kammarkollegiet fastställer även den den gemensamma begravningsavgiften.
 
För det fall det ändå anses mest lämpligt att Skatteverket ska fastställa den gemensamma avgiftssatsen lämnas följande kommentarer till de aktuella författningslagrummen:
 
- Behov finns av att regler om att Skatteverket ska fastställa en gemensam avgiftssats ska finnas både i begravningsförordningen (51 a §) samt i förordningen om begravningsavgift (3 a §). 
 
- Idag finns i 6 § förordningen om begravningsavgift bestämmelsen om att Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning inte får överklagas. Det behövs en bestämmelse om vad som ska gälla även för Skatteverkets beslut om fastställelse av den gemensamma avgiftssatsen.
 
- Det saknas avrundningsregler. Lämpligen bör samma avrundningsregler gälla som Kammarkollegiet och Svenska kyrkan tillämpar (f.n. 3 decimaler).
 
I betänkandet sägs att det endast blir fråga om en rent matematisk räkneoperation att beräkna den kommungemensamma avgiftssatsen för icke kyrkotillhöriga och att denna bör kunna utföras automatiskt av de datasystem som används.
 
Skatteverket vill förtydliga att det idag inte finns något system som kan utföra denna räkneoperation. Nuvarande IT-system måste anpassas till att klara denna nya uppgift. Det är flera olika IT-system som berörs.
 
Kostnader för att genomföra nödvändig utveckling uppskattas till ca 1 mkr samt en årlig förvaltningskostnad om 45 tkr samt en avvecklingskostnad år 2018  på ca 180 tkr

 

5 Begravningsclearing

Skatteverket har inga synpunkter på avsnittet.

 

6 Begrepp inom begravningsverksamheten

Skatteverket har inga synpunkter på avsnittet.

 

7 Andra begängelsemetoder än kremering

Skatteverket har inga synpunkter på avsnittet.

 

8 Tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering

Skatteverket instämmer i utredningens förslag att tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering bör förkortas. Detta förslag kan i och för sig föra med sig ett större antal ansökningar om anstånd. Eftersom anstånd upp till den nuvarande tidsfristen enligt förslaget ska prövas av begravningshuvudmännen i stället för av Skatteverket förutses ingen ökad arbetsbelastning på Skatteverket.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Strömberg samt rättslige experten Tegenfeldt, föredragande.