Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Skatteverkets svar på Consulting on the International Finacial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, Justitiedepartementets Dnr Ju2009/9697/L1.

Datum: 2010-01-25

Dnr/målnr/löpnr:
131 874565-09/112
Europeiska kommissionen har inlett ett arbete med en översyn av det fjärde och det sjunde bolagsrättsliga direktivet. Kommissionen har som ett led i det arbetet inbjudit bl.a. medlemsstaterna att besvara ett frågeformulär med anledning av en nyligen antagen internationell redovisningsstandard för små och medelstora företag (IFRS för SME).

Fråga 1:

Do you think the IFRS for SMEs is suitable for widespread use withinEurope ?

Ja
Kommentar: För användning i koncernredovisningen är den lämplig. I juridisk person krävs en del anpassningar på nationell nivå, särskilt med tanke på sambandet mellan redovisning och beskattning.
Det går inte att säga att det generellt är någon särskild företagsstorlek som skulle kunna dra mer nytta än någon annan av att tillämpa regelverket. Avgörande är snarare vilken bransch företaget verkar inom, om det är utsatt för internationell konkurrens och hur finansieringsstrukturen ser ut.
 

Fråga 2:
 
If you are a preparer of company accounts can you indicate any costs (both one-off and recurring) or benefits, and any other effects of adopting the IFRS for SMEs?
 
Ej tillämplig

 
Fråga 3:
 
If you are a user of accounts (for example a bank) do you think the IFRS for SMEs will provide more useful information than national GAAP accounts?
 
Nej
Kommentar: För skatteverkets syften (redovisningen som underlag för beskattning och kontroll)har IFRS för SME endast marginella fördelar framför de nationella redovisningsstandarderna.

Fråga 4:
 
Does increased international comparability of accounts prepared under the IFRS for SMEs benefit users?
 
Ja
Kommentar: Skatteverkets har inget direkt intresse av internationell överensstämmelse i redovisningen mellan företag i olika länder. För affärslivet i allmänhet bör det dock vara en fördel.
 

Fråga 5:
 
Do you think adoption of the IFRS for SMEs should be provided for within the EU accounting legal framework?
 
Ja
Kommentar: En möjlighet att använda regelverket där så är önskvärt kan underlätta administrativt för företagsgrupper med enheter i olika länder. Även för kapitalförsörjning och kreditbedömning kan det finnas fördelar i vissa situationer. Det behöver dock ske en anpassning nationellt framförallt i juridisk person inte minst p.g.a. sambandet mellan redovisning och beskattning.

Fråga 6:
 
If yes, should such an option be limited to a MemberState option (i.e. that each Member States would have a possibility but no obligation to accept IFRS for SME)?
 
Ja
Kommentar: Det är lämpligt att tillämpningen av IFRS för SME blir en option för medlemsländerna. Då är det möjligt att anpassa ett införande till de legala förutsättningarna i de olika länderna. För svensk del är t.ex. sambandet mellan redovisning och beskattning något som måste beaktas.

 
Fråga 7:
 
Do you have other views on the possible adoption of the IFRS for SMEs within the EU accounting framework?
 
Inga ytterligare synpunkter
 

Fråga 8:
 
Is there a case for giving companies, at EU level, an option to adopt the IFRS for SMEs?
 
Ja
Kommentar: Det bör vara möjligt för alla företagsstorlekar. Se dock svar på fråga 1.

 
Fråga 9:
 
What should be done, in your view, where there is incompatibility between the Directives and the IFRS for SMEs?

Kommentar: Direktivets detaljbestämmelser bör kunna ändras så att det blir möjligt att tillämpa IFRS för SME för de stater som önskar detta. IFRS regelverk är internationellt accepterat och är hela tiden utsatt för förbättringar och revidering. Endast undantagsvis bör det finnas behov av tvingande regler som inte är kompatibla med IFRS.  

Fråga 10:
 
In the light of the publication of the IFRS for SMEs, do you see a need for "rules-based" Accounting Directives in the future?
 
Nej
Kommentar: Det saknas i varje fall för svenskt vidkommande behov av ytterligare bestämmelser i 4:e direktivet. Det är bättre att överlämna till den nationella lagstiftaren och de nationella normgivarna (Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering) att utforma redovisningsreglerna. På så sätt kan man få en lämplig balans mellan internationell anpassning och särsvenska behov.

 
Fråga 11:
 
Are there any elements of the IFRS for SMEs that should be incorporated within revised Directives?
 
Kommentar: Det är bättre att se till att direktivet inte hindrar en tillämpning av IFRS för SME än att införa nya detaljregler. Det är vanskligt med dubbelreglering. Tanken med IFRS för SME är att de ska revideras med jämna mellanrum. Finns det parallella regler, dessutom med olika juridiska kontext, riskerar dessa och tolkningar av dem med tiden att divergera.

 
 
Fråga 12:
 
Do you have any other observations or comments on the IFRS for SMEs or the project tooverhaul the Accounting Directives?
 
Kommentar: Lämpligheten av att direktivet föreskriver vissa grundläggande redovisningsprinciper kan ifrågasättas. Grundläggande redovisningsprinciper är allmänna och har olika tyngd i olika sammanhang. De konkreta redovisningslösningarna innebär ofta en kompromiss mellan olika grundläggande principer. Det bör därför övervägas  om det lämpar sig  att föreskriva om tillämpning av grundläggande redovisningsprinciper i direktivet.     
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.