Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

En ny försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Datum: 2010-02-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 854481-09/112
Remiss 2009-11-10; dnr Fi2009/7173

 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria. 
 
Skatteverket har utöver nedanstående påpekanden inget att erinra mot förslagen i promemorian.
 
Enligt 13 kap. 46 § Förslag till försäkringsrörelselag (FFRL) kan en föreningsstämma  besluta om att ett europakooperativs säte ska flyttas. När ett beslut om sådan flytt har tagits ska europakooperativet ansöka om tillstånd till flytten. Frågan om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Enligt 13 kap. 48 § FFRL ska Finansinspektionen underrätta Bolagsverket om ansökningar om flytt av säte och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.   
 
Enligt 13 kap. 49 § FFRL får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot flytt av ett europakooperativs säte från Sverige till en annan stat. Sådant beslut får tas under den tid som Finansinspektionens handläggning av en ansökan pågår.
 
En förutsättning för att kunna besluta om uppskjutande av en flytt av säte är att Skatteverket har kännedom om att en ansökan om flytt har inkommit till Finansinspektionen. Skatteverket anser därför att det i 13 kap. 48 § FFRL bör anges att Finansinspektionen även ska underrätta Skatteverket om ansökningar om flytt av säte. Jämförelse kan göras med förslaget beträffande europabolagen (9a § Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag, FLEU).
 
Vidare bör även Skatteverket underrättas om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av ansökningar om flytt av säte eftersom vissa skatteregler kan komma att aktualiseras. Detta bör gälla såväl europabolag (9a § FLEU) som europakooperativ (13 kap. 48 § FFRL).
 
I 13 kap. 45 § FFRL anges att 14-20 §§ lagen (2006:595) om europakooperativ, LEUK, inte ska tillämpas när ett europakooperativ, som driver försäkringsrörelse, avser att flytta sitt säte till en annan stat. Skatteverket anser att inte heller 13 § LEUK bör tillämpas, och att hänvisning i stället bör göras till 13-20 §§. Jämförelse kan göras med förslaget beträffande europabolagen, där motsvarande skrivning, som för europakooperativen finns i 13 § LEUK, föreslås slopad ( 9 a§ FLEU).
 
Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige innehåller ett antal hänvisningar till försäkringsrörelselagen (1982:713), FRL. Även lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal och lag (2005:405) om försäkringsförmedling innehåller hänvisningar till FRL. I lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat görs hänvisningar till såväl FRL som lag (1972:262) om understödsföreningar. Några följdändringar i dessa lagar föreslås emellertid inte i promemorian, vilket Skatteverket förutsätter kommer att åtgärdas.
 
Det är ett skrivfel i rubriken till 13 kap. 24 §. Där står Föredelning i stället för Fördelning.
 
I promemorian föreslås att försäkringsföreningar ska få bedriva samma verksamhet som försäkringsbolagen inom liv- och skadeförsäkring. Några förslag till ändringar i skattelagstiftningen lämnas inte i denna promemoria utan bereds särskilt i promemorian Nya skatteregler för försäkringsföretag. Skatteverkets synpunkter beträffande de implikationer som FFRL enligt verkets uppfattning kan ha för skatterätten kommer därför att tas upp i yttrandet över den promemorian.
 
Förslaget kommer att medföra ökade IT-kostnader för Skatteverket. Merkostnaden kan beräknas till mellan 2-5 miljoner kronor.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättsliga experten Mary-Anne Carlsson, föredragande.