Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Skrivelse om upprättande av lägenhetsregistret i Arvika m.fl. kommuner (Fi2010/284)

Datum: 2010-03-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 85150-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad skrivelse.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget till ändring i förordning (2007:108) om lägenhetsregister.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har även närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall samt sektionschefen Eva Mårtensson, föredragande.