Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria från Finansdepartementet ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – överväganden och förslag” (Ds 2009:60) Fi 2009/7196

Datum: 2010-01-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 844602-09/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 
Promemorian berör inte beskattningsområdet. Skatteverket har därför inget att erinra mot de förslag som förs fram i rubricerad promemoria.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Pontus Thulin, föredragande.