Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. SOU 2009:76

Datum: 2010-02-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 827696-09/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

1        SAMMANFATTNING

Skatteverket tillstyrker betänkandet med undantag för de arbets- och socialrättsliga frågorna. I övrigt lämnas följande synpunkter på förslagen.

 
2        ARBETS- OCH SOCIALRÄTTSLIGA FRÅGOR

Skatteverket anser att en enhetlig reglering av arbets- och socialrättsliga frågor ska gälla all utsänd personal som deltar i statliga myndigheters insatser i såväl civil krishantering som internationellt utvecklingssamarbete. Verkets erfarenhet är att dagens avtalsreglering fungerar väl och att det därför inte finns något reellt behov av en författningsreglering. De skäl som framförs i utredningen övertygar inte heller om att arbets- och socialrättsliga villkor för civil personal vid krishantering bör författningsregleras. Försäkrings- och rehabiliteringsfrågor lämpar sig enligt verket, särskilt väl för reglering genom kollektivavtal. Det finns dock delar, t.ex. föräldraledighet, som med fördel kan regleras i författning.
 
Skatteverket anser att de frågor inom området som idag är avtalsreglerade är tydligt avgränsade och inarbetade. Det finns stora fördelar med att bibehålla avtalsregleringen. Främst gäller det den flexibilitet som därigenom uppnås i de enskilda uppdragen. Även angränsande frågor inom t.ex. försäkringsområdet har fått lösningar som är ändamålsenliga och trygga samt avpassats till avtalsregleringen.
 
Skatteverket vill allmänt betona nödvändigheten av att skattereglerna är enhetliga för olika kategorier av utstationerade arbetstagare. Skattebestämmelserna måste vara desamma för skilda typer av utlandsverksamhet och de måste vara kända för både anställda och arbetsgivare i förväg. Detta eftersom villkoren för anställningen oftast bestäms med beaktande av om en ersättning är skattefri eller inte.  

 
3        ORGANISATORISKA FRÅGOR

I betänkandet föreslås att ett rättsväsendets råd för internationella frågor inrättas med representanter för rättsväsendets myndigheter, UD, Försvarsdepartementet, Folke Bernadotteakademin och Sida. Detta råd ska ha till uppgift att skapa en helhetssyn vad gäller internationellt arbete, föreslå prioriteringar och utveckla samverkan mellan civil krishantering och utvecklingssamarbete. Skatteverket tillstyrker förslaget i denna del.
 
Vidare föreslås att myndigheter och organisationer som deltar i civila krishanteringsinsatser och utvecklingssamarbete bör bilda ett nationellt nätverk under ledning av Folke Bernadotteakademin. Skatteverket tillstyrker förslaget även i denna del men vill i sammanhanget framhålla det utvecklingssamarbete som redan i dag sker i väl fungerande nätverk. Exempelvis deltar Skatteverket i ett sådant nätverk tillsammans med andra myndigheter som lyder under Finansdepartementet. Det finns ett värde i att dessa nätverk inte är formellt reglerade utan kan verka i olika konstellationer beroende på fråga. På senare år har Skatteverket t.ex. genomfört utvecklingssamarbete för att bygga upp skattebrottsbekämpning i andra länder. I dessa fall är det naturligt med ett nätverk med rättsvårdande myndigheter.  Skatteverket förutsätter att det föreslagna nationella nätverket inte hindrar fortsatt samarbete inom redan väl fungerande strukturer.
 

4        ÖVRIGA FRÅGOR

Under avsnitt 8.3.2  "Beskattning" anförs att ettårsregeln i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) i princip inte är tillämplig på statligt anställda. Reglerna är dock sådana att ettårsregeln är tillämplig för statligt anställda om det rör sig om  tjänsteexport, dvs. en från övrig verksamhet klart avgränsad affärsverksamhet.
 
I avsnitt 7.3 behandlas vikten av en nationell helhetssyn för uppdrag på rättsområdet och det föreslås i avsnitt 7.3.3 att utlandsuppdragen ska prioriteras till regioner som ligger nära Sverige geografiskt och rättskulturellt. Skatteverket anser att utvecklingsinsatserna bör koncentreras till de länder där nyttan av insatsen kan antas vara störst.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad tf generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit skattedirektören Urban Strömberg, och rättslige experten Tommy Wallén, föredragande.