Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Datum: 2010-12-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 815670-10/112
Statens folkhälsoinstitut
831 40 Östersund

Ert diarienummer VERK 2010/165

1 Sammanfattning


 
Skatteverket har följande synpunkter i de delar som berör Skatteverkets verksamhet.
 
Enligt Skatteverket uppfattning måste Statens folkhälsoinstitut (FHI) vid utformningen av föreskrifter om denaturering beakta att föreskrifterna kommer att få betydelse även för beskattningen av vissa alkoholvaror.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning medför utformningen av den föreslagna föreskriften om alkoholhaltiga preparat att vissa varor kommer att omfattas av skatteplikt enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) trots att de inte är avsedda att ätas eller drickas. Skatteverket anser att vissa bestämmelser i föreskrifterna måste formuleras om.

 

2 Koppling mellan föreskrifterna och undantag från skatteplikten


 
Skatteplikten enligt LAS omfattar i princip all alkohol. LAS bestämmelser grundar sig på EU-direktiv. Från denna skatteplikt meddelas en rad undantag som innebär att beskattningen i huvudsak inskränks till alkoholdrycker. För ett av dessa undantag förutsätts bl.a. att alkoholen denaturerats på visst sätt.
 
Hur olika varor ska denatureras för att uppfylla förutsättningarna för skattefrihet finns inte reglerat i LAS. Från den 1 januari 2011 gäller att en vara som uppfyller denatureringskraven i de föreskrifter som utfärdas med stöd av alkohollagen också uppfyller kravet i LAS (prop. 2009/10:125).
 
Den bestämmelse i LAS som reglerar skattefriheten för varor som ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas är 7 § första stycket 6. Enligt den bestämmelsen ska alkoholskatt inte betalas under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.
 
Denna bestämmelse bygger på artikel 27 1 b i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 enligt vilken medlemsstaterna ska befria varorna från skatt om varorna är denaturerade i enlighet med någon medlemsstats krav och används vid tillverkningen av en vara som inte är avsedd för konsumtion. Undantag från skatteplikt motsvarande bestämmelsen i 7 § första stycket 6 LAS finns alltså även i övriga EU-länder vilket medför att den denaturering som godtas i Sverige får genomslag även i dessa länder.
 
Eftersom det av propositionen till alkohollagen framgår att de föreslagna föreskrifterna även ska vara avgörande för om alkoholen är denaturerad på ett sådant sätt som är en förutsättning för skattefrihet i vissa fall anser Skatteverket att FHI måste beakta vilka skattemässiga konsekvenser förslaget till föreskrifter får.

 

3 Föreskriften om alkoholhaltigt preparat


 
Vissa av de varor som omfattas av FHI:s föreskrifter om alkoholhaltiga preparat är sådana varor som med hänvisning till det ovan anförda ska undantas från skatteplikt. De alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring torde alla vara sådana varor som ska undantas från beskattning.
 
Denaturering definieras i 1 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) som ett förfarande varigenom ett eller flera ämnen sätts till sprit, eller en vara som innehåller sprit, för att göra spriten eller varan otjänlig för förtäring. De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser som innebär att något krav på sådan denaturering i vissa fall inte ställs. I de fall inga denatureringskrav ställs kan varan enligt Skatteverkets uppfattning inte undantas från skatteplikt enligt 7 § första stycket 6 LAS. Detta kommer att medföra orimliga konsekvenser.

 

3.1 Allmänna bestämmelser och rengöringsmedel

I 5 och 7 §§ i de föreslagna föreskrifterna finns bestämmelser med innebörden att inget krav på denaturering ställs för preparat som har en alkoholhalt under en viss viktprocent om övriga komponenter starkt påverkar produktens lukt, smak och utseende.
 
Med hänvisning till vad som redovisats ovan medför dessa bestämmelser enligt Skatteverkets uppfattning att alkoholen inte kan undantas från skatteplikt avseende alkoholskatt. Bestämmelserna måste enligt verkets uppfattning således formuleras om så att det ställs någon form av krav på denaturering.

 

3.2 Drivmedel

Enligt 14 § tredje stycket i de föreslagna föreskrifterna behöver drivmedel som har en alkoholhalt som är lägre än 10 viktprocent inte innehålla något denatureringsämne om övriga komponenter är 90-95 viktprocent bensin.

Med hänvisning till vad som redovisats ovan anser Skatteverket att även denna bestämmelse medför att alkoholen inte undantas från skatteplikt avseende alkoholskatt. Bestämmelsen måste enligt verkets uppfattning formuleras om så att det framgår att någon form av krav på denaturering ställs.
 
Alkoholskatten är 501,41 kronor per liter ren alkohol, 6 § andra stycket LAS. Om bensin innehåller 5 procent etanol innebär detta att den i bensinen ingående etanolen ska beskattas med ca 25 kronor alkoholskatt. Dessutom tillkommer 25 procent moms på det beloppet. Enda sättet att undanta denna vara från skatteplikt är enligt Skatteverkets uppfattning att uppställa krav på denaturering även avseende den alkohol som ingår i drivmedel som har en alkoholhalt som är lägre än 10 viktprocent. Skatteverket föreslår därför att stycket formuleras om.

 

3.2.1 Förslag till utformning av 14 § tredje stycket

Den alkohol som ingår i drivmedel som har en alkoholhalt som är 10 viktprocent eller lägre ska anses denaturerad enligt dessa föreskrifter om minst 90 viktprocent av blandningen är bensin.

 

3.3 Dispens

Enligt 20 § i de föreslagna föreskrifterna kan FHI besluta om undantag från bestämmelserna i föreskrifterna. Skatteverket vill påminna om att även sådana beslut måste utformas med beaktande av att besluten får skattemässiga konsekvenser på grund av den koppling som görs till LAS i propositionen 2009/10:125.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Föredragande har varit rättsliga experten Anna Johannesson Magnusson.