Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet

Datum: 2010-01-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 812222-09/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

(N2009/364/TR)

 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.
 
Beslut i detta ärendet har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Andersson, skattedirektören Hedwall, sektionschefen Mårtensson samt rättslige experten Båsjö, föredragande