Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Följdändringar till Lissabonfördraget inom skatte- och tullområdet

Datum: 2010-12-06

Dnr/målnr/löpnr:
131 764483-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2010/5251
 
Skatteverket tillstyrker att de föreslagna ändringarna genomförs.
 
Promemorians förslag innebär att Skatteverket behöver uppdatera ett stort antal blanketter, broschyrer och stödtexter. Kostnaderna för detta har beräknats till sammanlagt två miljoner kronor. Skatteverket begär ersättning för dessa kostnader.
         
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.