Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissyttrande över Inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71)

Datum: 2010-01-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 735502-09/112
Utrikesdepartementet
UD-FIM
103 39 Stockholm

(Ert dnr UF2009/60854/FIM)

Skatteverket som endast i begränsad utsträckning berörs av förslagen i betänkandet har ingenting av erinra mot dessa.
 
Skatteverket uppmärksammar den valda metoden att i svenska författningar ta in bestämmelser som redan finns i EU-förordningar. Detta avviker från tidigare ordning.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson samt rättslige experten Urban Bjergert, föredragande.