Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om inbetalning av sanktionsavgift och överlastavgift

Datum: 2010-11-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 726425-10/112
(TSV 2010-8023)

Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

 
Skatteverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat förslag till föreskrifter.
 
Av missivet till remissen framgår att regeringen ännu inte fattat beslut att Transportstyrelsen får föreskriftsrätt men det förutsätts att så kommer att ske och att angivna paragrafer i förordningarna får den lydelse som är en förutsättning för föreskrifterna.
 
Det saknas underlag som visar i vilken omfattning betalningsfrågor för sanktionsavgifterna kommer att införas eller ändras i berörda förordningar. Skatteverket kan av den anledningen inte lämna synpunkter på om det är lämpligt att hantera inbetalning av överlastavgift och sanktionsavgift i samma föreskrift.
 
Skatteverket lämnar följande konkreta synpunkter på förslaget.

 
2 §
Om avgift inte kan påföras på annat sätt än genom beslut kan texten "genom beslut" tas bort.
 
Bestämmelsens utformning tyder på att bestämmande av avgiften och debitering av avgiften sker i skilda beslut.
 
Att betalning ska ske den dag som anges på fakturan säger inget om vilka betalningstider som tillämpas. En lämplig ordning kan exempelvis vara att betalningsfristen anges till tre veckor från beslutets datum och att betalningsfristen anges i samma handling som beslutet. Lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift är tillämplig på överlastavgift varför en tydlig betalningstid bör finnas reglerad.
 
Av 10 kap. 10 §  förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. framgår att sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. Denna sanktionsavgift avser inte den föreslagna sanktionsavgift som ska kunna tas ut i samband med kontroll av kör- och vilotider i företag. Föreskriften verkar komma i konflikt med förordningen om inget annat framgår av regeringens kommande beslut.

 
3 §
"Är över" bör bytas mot "överstiger".
 
Hänvisningen till 1 § är felaktig. En hänvisning till den tid som anges i 2 § är mindre lyckad eftersom någon konkret tid inte anges där. Utformningen av 3 § är beroende av utformningen av 2 §.
 
Att använda "mottagandet av beslutet om avgift" som utgångspunkt för betalningstiden förutsätter, i princip, delgivning, annars kommer tidpunkten inte att vara känd i det enskilda fallet. Det finns inte tidigare omnämnt att betalningstiden ska utgå från mottagandet av beslutet.
 
Skatteverket uppfattar att avsikten är att Transportstyrelsen ska pröva frågan om längre betalningstid ex officio. Om däremot ansökan är en förutsättning, kan det vara lämpligt att ange när en sådan senast måste komma in.

 
4 §
Skrivningen tyder på att tre veckors betalningstid ska vara en generell regel utan att detta finns reglerat tidigare. Det bör anges från vilken tidpunkt treveckorsfristen räknas.
 
Skatteverket uppfattar att avsikten är att Transportstyrelsen ska pröva frågan om flera betalningstillfällen ex officio? Om däremot ansökan är en förutsättning, kan det vara lämpligt att ange när en sådan senast måste komma in.

 
5 §
Överlastavgift och sanktionsavgift enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. har motsvarande bestämmelser om förskott. Föreskriften reglerar endast förskottsbetalning av överlastavgift.

 
6 §
Bestämmelsen bör inledas med att en skriftlig betalningspåminnelse ska skickas ut om sanktionsavgiften inte betalas i rätt tid.
 
Överlastavgiften omfattas av indrivningsförordningen (1993:1229) där begreppet betalningsuppmaning används i stället för betalningspåminnelse.
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.