Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemorian om förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009, Fi 2010/4889

Datum: 2010-11-01

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 705061-10/112
Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende.
 
Skatteverket tillstyrker den föreslagna ändringen och att den genomförs så snart som möjligt.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Monica Lerup, föredragande.