Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ska överskott på sidobetalares skattekonto räknas av från sidobetalarens skatteskuld pga. ett solidariskt betalningsansvar (solidaransvar) med stöd av 16 kap. 9 § SBL?

Datum: 2010-10-25

Område: Borgenärsområdet, Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr:
131 687648-10/111

1 Sammanfattning

Skatteverket ska med stöd av 16 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, räkna av ett överskott på sidobetalares skattekonto från en skatteskuld sidobetalaren kan ha pga. beslut om solidaransvar som registrerats i den s.k. solidarrutinen i skattekontosystemet. Sådan avräkning ska ske även om överskottet på skattekontot inte uppkommit pga. inbetalning utan genom att kontot krediterats av annan anledning.

2 Bakgrund och frågeställning

I 16 kap. 9 § SBL föreskrivs att ett inbetalt belopp ska, oberoende av vad den skattskyldige har begärt, räknas av från dennes sammanlagda skatteskuld. Fråga har uppkommit om sådan avräkning ska ske när en sidobetalare har ett utbetalningsbart överskott efter avstämning på sitt eget skattekonto, som inte uppkommit pga. inbetalning utan genom annan kreditering, samtidigt som han har en förfallen skatteskuld som registrerats genom den s.k. solidarrutinen som är kopplad till huvudbetalarens skattekonto.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 9 § SBL ska ett inbetalt belopp, om inte annat följer av 10 §, räknas av från den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt denna lag oberoende av vad den skattskyldige har begärt.

Av 16 kap. 10 § SBL framgår att när såväl den som i första hand är skyldig att betala skatten (huvudbetalaren) som någon annan, enligt bestämmelserna i 12 kap., är skyldig att betala skatten (sidobetalare) gäller följande: En inbetalning av sidobetalaren ska räknas av från den skatt som också huvudbetalaren är skyldig att betala först när sidobetalarens eventuella övriga skatteskuld är betald, om inte sidobetalaren i samband med inbetalningen begär något annat.

4 Skatteverkets bedömning            

Först kan konstateras att den specialbestämmelse gällande solidaransvar som finns i 16 kap. 10 § SBL och som innebär att sidobetalaren har en möjlighet att välja om inbetalningen ska räknas av från den skatt som också huvudbetalaren är skyldig att betala eller om den ska räknas av från sidobetalarens eventuellt övriga skatteskuld, givetvis förutsätter att sidobetalaren har en sådan annan skatteskuld. I nu aktuell frågeställning har sidobetalaren ingen sådan övrig skatteskuld utan tvärtom ett överskott på sitt eget skattekonto. Specialbestämmelsen är då inte tillämplig och frågan är då om avräkning i den föreliggande situationen ska ske enligt huvudregeln i 16 kap. 9 § SBL.

Att solidaransvaret är en del av den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld torde vara helt klart. Mer problematisk är frågan om avräkning enligt huvudregeln är möjlig när överskottet på sidobetalarens skattekonto inte har sin grund i en ordinär inbetalning utan beror på att kontot krediterats av annan anledning, t.ex. nedsättning av skatt pga. omprövning eller beslut av domstol eller överskjutande ingående mervärdesskatt. Frågan är alltså om en sådan annan kreditering kan anses utgöra sådant "inbetalt belopp" som faller in under bestämmelsen i 16 kap. 9 § SBL samt om detta lagrum är tillämpligt när avräkning ska ske mellan ett överskott på sidobetalarens eget skattekonto och den skatteskuld denne har pga. beslut om solidaransvar som registrerats genom den s.k. solidarrutinen som är kopplad till huvudbetalarens skattekonto.

Skattekontosystemet bygger på den grundläggande principen att skatt inte ska återbetalas till skattskyldig som har eller kan förväntas få skatteskuld. Detta innebär enligt Skatteverkets mening att med "inbetalt belopp" avses alla krediteringar på skattekontot som kan generera ett återbetalningsbart överskott på detsamma. För denna tolkning talar följande skrivning på sidan 270 i prop. 1996/97:100: "Betalningar och andra belopp som räknas kontohavaren tillgodo hanteras på ett enhetligt sätt. Beloppen ska bokföras utan någon avräkningsordning mellan olika skatter på skattekontot." Härtill kommer att det i 16 kap. 7 § SBL direkt anges att redovisning av överskjutande ingående mervärdesskatt ska jämställas med inbetalning av skatt. Begreppet "inbetalt belopp" bör, med hänsyn till det anförda, i det här sammanhanget således inte tolkas i bokstavlig bemärkelse.

Att en inbetalning avseende ett solidaransvar inte ska registreras på sidobetalarens eget skattekonto utan genom den s.k. solidarrutinen, som är kopplad till huvudbetalarens skattekonto, är enbart betingat av IT-tekniska skäl och torde inte utgöra hinder för att tillämpa 16 kap. 9 § SBL också i nu aktuell situation, när fråga är om avräkning av ett överskott på en sidobetalares skattekonto mot dennes skatteskuld pga. ett solidaransvar. Propositionen behandlar ju bara den normala situationen. Det avgörande bör i stället vara att fråga är om avräkning från en och samma skattskyldigs totala skatteskuld.