Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Elektroniska ledsagardokument som presenteras vid svenska utfartstullkontor - Tullverkets konsekvensutredning och förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Datum: 2010-10-27

Dnr/målnr/löpnr:
131 676637-10/113
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm

TV1-2010-14211

Skatteverket har förutom nedanstående synpunkter inget att erinra mot innehållet i konsekvensutredningen eller mot det föreslagna allmänna rådet.

Konsekvensutredningen hänvisar till punktskattedirektivets bestämmelser om EMCS. Hänvisning borde istället ske till lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS), lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) eftersom punktskattedirektivets bestämmelser har genomförts i dessa lagstiftningar.

Det föreslagna allmänna rådet avser situationer där punktskattspliktiga varor åtföljs av ett "elektroniskt administrativt ledsagardokument". I LAS, LTS och LSE används benämningen elektroniskt administrativt dokument. Enligt LAS, LTS och LSE behöver varorna inte "åtföljas" av det elektroniska administrativa dokumentet. I dessa lagstiftningar anges att varorna omfattas av elektroniskt administrativt dokument.

Skatteverket anser att det allmänna rådet bör använda samma begrepp som används i LAS, LTS och LSE. Skatteverket föreslår därför följande utformning:
"Om de deklarerade varorna för export omfattar punktskattepliktiga varor som omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument bör deklaranten vid ... osv."

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har närvarat rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.