Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar

Datum: 2010-11-22

Dnr/målnr/löpnr:
131-664357-10/112
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Er beteckning Dnr 5.4-27847/2010

Skatteverket begränsar yttrandet till att avse frågeställningar som har betydelse för verkets folkbokföringsverksamhet.

Skatteverket ser i huvudsak positivt på förslaget men anser att de rättsliga aspekterna som påverkar folkbokföringen inte är tillräckligt utredda och inte heller hur eventuella ändringar i folkbokföringsdatabasen kan komma att uppfattas av aviseringsmottagarna i samhället.

 

Villkor för juridisk fastställelse av könstillhörighet

Skatteverket tillstyrker att kravet på att personen måste vara ogift tas bort.

Skatteverket tillstyrker också förslaget att även utländska medborgare ska kunna få sin könstillhörighet ändrad. Begreppet bosatt bör dock bytas ut mot folkbokförd.

Förslaget innebär att det i lagen föreskrivna kravet på att personen ska sakna fortplantningsförmåga tas bort. Detta innebär att det kan komma att finnas personer vars juridiska könstillhörighet avviker från deras fortplantningsförmåga. Skatteverket kan inte bedöma vilka effekter detta kan leda till inom olika områden i samhället.

I rapporten anges att det hos myndigheterna bör skapas ändamålsenliga rutiner för att underlätta registrering av nytt personnummer. De olika myndigheterna bör också behandla könstillhörighetsändringarna på ett likartat sätt för att de aktuella personerna fullt ut ska kunna leva i sin nya identitet. Skatteverket har uppfattat att syftet är att ta bort hinder som kan upplevas som diskriminerade för de personer som ändrar könstillhörighet. Personens nya personnummer bör därmed till skillnad från idag även anges hos de personer som denne har relation till i folkbokföringsdatabasen. Hur detta ska hanteras inom folkbokföringen måste övervägas ytterligare och enligt Skatteverkets mening är det angeläget med en rättslig reglering av frågan.

Förändringen vid behandling av uppgifter med anknytning till ändrad könstillhörighet innebär i sin tur att Skatteverket måste göra ändringar i folkbokföringsdatabasen. Skatteverkets kostnader för detta beräknas till en engångskostnad om 1 300 000 kr. De löpande kostnaderna bedöms vara av mindre omfattning. För att Skatteverket ska ha möjlighet att göra nödvändiga ändringar i databasen behövs det minst nio månader från riksdagsbeslut till ikraftträdande.                    

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson och överdirektören Magdalena Andersson samt rättslige experten Skogh, föredragande.