Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria om Jämkning av säkerhetsbelopp vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning

Datum: 2010-10-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 662687-10/112
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Er beteckning Fi2010/4581

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.

Skatteverket tillstyrker förslaget till ändring av 4 kap.8 a§ lagen (1994:1776) om skatt på energi. Skatteverket har dock följande synpunkt avseende inhämtandet av samtycke från andra medlemsstater.

I promemorian anges att samtycke kan  inhämtas i det enskilda fallet eller generellt i fråga om förflyttningar i en viss rörledning eller till sjöss till en viss medlemsstat. Olika uppskovsflyttningar från Sverige över en viss medlemsstats territorium kan ha olika medlemsstater som slutdestination. Skatteverket anser därför att det bör vara möjligt att göra en generell överenskommelse med en viss medlemsstat om att säkerhet inte behöver ställas för uppskovsflyttningar som sker på den medlemsstatens territorium utan att i överenskommelsen ange någon bestämd medlemsstat som slutdestination.

Beträffande generella överenskommelser mellan två medlemsstater om att säkerhet inte ska behöva ställas anser Skatteverket att det inte bör ankomma på verket att göra dessa överenskommelser, utan på regeringen. Skatteverket anser det önskvärt att regeringen aktivt verkar för att få till stånd generella överenskommelser med så många medlemsstater som möjligt för att, till gagn för berörda företag, förkorta handläggningstiden för dessa jämkningsärenden i så hög utsträckning som möjligt.

Punktskattedirektivets bestämmelse om samtycke ger utrymme för tolkning av hur samtycke kan lämnas. Andra medlemsstater kan således komma att vilja lämna samtycke för varje enskild flyttning (eller för en enskild avsändare). När det gäller dessa fall instämmer Skatteverket i att det bör ankomma på verket att i samband med handläggningen av det enskilda jämkningsärendet även inhämta samtycke från dessa medlemsländer

Skatteverkets kostnader

För det fall Skatteverket blir ansvarigt för att inhämta andra medlemsstaters samtycke till jämkning av säkerhetsbeloppet och i motsvarande fall lämna sådant samtycke till andra medlemsstater beräknas verkets kostnader för detta att uppgå till 50 000 kr per år. Kostnaderna bedöms vara jämnt fördelade mellan inhämtande och lämnande av samtycke. Då det inte är helt tydligt hur generellt en överenskommelse får utformas är uppskattningen dock osäker.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.