Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till Rådets förordning om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG (omarbetning), KOM (2009) 672 slutlig

Datum: 2010-03-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 66113-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Finansdepartementet Fi2010/497)

 
Skatteverket har anmodats att yttra sig  över rubricerat ärende.

 

1 Sammanfattning


 
Skatteverket är i stort positivt till de föreslagna ändringarna och konstaterar att förordningen genom förslaget ökar möjligheterna till en enhetlig tillämpning inom mervärdesskatteområdet.
 
Skatteverket har vissa synpunkter på följande föreslagna artiklar:
- artikel 2 angående nya transportmedel,
- artikel 7 angående tryckeriers tillhandahållanden,
- artikel 10 angående distansundervisning,
- artikel 35 angående förmedlingstjänster samt
- artikel 46 angående semesterlogi.

 

2 Synpunkter

2.1 Artikel 2


 
Bestämmelsen kommer från mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 54:e mötet 1998. Skatteverket har hänvisat till denna, bl.a. i ett ställningstagande om beskattning av nya transportmedel. Skatteverket är positivt till att denna riktlinje införs i förordningen. Verket bedömer dock att artikeln innebär en utvidgning mot vad som gäller idag enligt mervärdesskattedirektivet. Den föreslagna regleringen i förordningen innebär en utökning av beskattningsmöjligheten eftersom en överföring kan beskattas som gemenskapsinternt förvärv i det fall artikel138.2 a i mervärdesskattedirektivet inte kan tillämpas vid tiden för leveransen.

2.2 Artikel 7


 
Skatteverket har inget att erinra mot den föreslagna artikel 7. Skatteverket vill ändå framföra följande avseende denna artikel eftersom den kan komma att innebära ökade kostnader för sådana ideella föreningar som inte är skattskyldiga till mervärdesskatt för sina periodiska publikationer.
 
I artikel 7 har föreslagits att riktlinjen avseende tryckning av varor införs i förordningen. Den riktlinjen har Sverige inte ställt sig bakom. Riktlinjen innebär att tryckeriers tillhandahållanden ska ses som leverans av varor i stället för tjänster. En sådan ändring innebär att det endast kommer att kvarstå ett fåtal tillhandahållanden som kan omfattas av 3 kap. 19 § 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Det är nämligen endast tjänster som undantas enligt 3 kap. 19 § 2 ML. 

 

2.3 Artikel 10


 
I bilaga II till mervärdesskattedirektivet finns en förteckning över tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Av punkt 5 framgår att distansundervisning är en sådan tjänst. Av förordningen framgår dock att det endast är fråga om sådan distansundervisning som sker helt elektroniskt. Det är således inte fråga om sådan distansundervisning som normalt avses med detta begrepp, dvs. när elev och lärare finns på olika orter.
 
Sådan distansundervisning som normalt avses med detta begrepp ska därför omfattas av artikel 53 i mervärdesskattedirektivet. Om distansundervisning ska omfattas av artikel 53 uppkommer svårigheter vid bestämmandet av beskattningsland, särskilt om undervisningen tillhandahålls från flera platser och till mottagare i flera länder.
 
Skatteverket anser att det bör införas en klargörande bestämmelse i förordningen som innebär att egentlig distansundervisning ska omfattas av huvudreglerna i artiklarna 44 och 45 stället för artikel 53. Detta skulle minska den administrativa bördan för både företag och för myndigheter och underlätta en likformig behandling.

2.4 Artikel 35


 
Skatteverket anser att artikel 35 inte fått en lämplig utformning. Det bör inledningsvis framgå att endast förmedlingstjänster regleras i artikeln. I så fall behöver experttjänster inte nämnas särskilt.

 

2.5 Artikel 46


 
Genom artikel 46 klargörs när ett tillhandahållande av semesterlogi föreligger. Det ska vara fråga om tält, husvagnar fästa vid marken och husbilar som hyrs ut av campingplatser.
 
Skatteverket ifrågasätter varför husvagnar måste vara fästa vid marken för att omfattas. Skatteverket anser att det borde vara fråga om tält, husvagnar och husbilar som hyrs ut av campingplatser.

 

3  Administrativ börda


 
Skatteverket anser att de föreslagna bestämmelserna i stort innebär en minskad administrativ börda eftersom bestämmelserna innebär att tolkningen avseende gällande regler blir tydligare. Det kommer enligt Skatteverkets bedömning att leda till färre fall av dubbelbeskattning och utebliven beskattning eftersom medlemsländerna förhoppningsvis kommer att tolka direktivets regler på ett likformigt sätt.
 
Den föreslagna bestämmelsen i artikel 7 avseende tryckeriers tillhandahållanden kan dock leda till en ökad administrativ börda i Sverige eftersom den enligt Skatteverkets bedömning innebär att tillämpningsområdet för undantaget i 3 kap. 19 § 2 mervärdesskattelagen kommer att minska.
 
Skatteverket beräknar att kostnaderna för de föreslagna ändringarna uppskattningsvis kommer att uppgå till 100 000 kronor för Skatteverket. Kostnaderna avser information och ändring av blankett SKV 929.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall samt sektionschefen Eva Mårtensson, föredragande.