Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor

Datum: 2010-10-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 637399-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2010/4456
 
Skatteverket avstyrker att promemorians förslag, att flyttningar från eller till Sverige för att proviantera fartyg eller luftfartyg kan ske under uppskovsförfarande, ensidigt införs av Sverige. Skatteverket anser att Sverige bör eftersträva en lösning där bestämmelserna utformas lika i Sverige och övriga berörda medlemsländer inom EU innan den föreslagna regleringen genomförs i Sverige. I vart fall bör sådana överenskommelser träffas med Sveriges närmaste grannländer.
 
Om promemorians förslag genomförs medför detta ökade kostnader för Skatteverket som beräknats till sammanlagt 760 000 kronor. Skatteverket begär ökade anslag med motsvarande belopp. Kostnaderna för anpassning av IT-stödet för redovisning av alkoholskatt och tobaksskatt har beräknats till 700 000 kronor. Kostnaderna för att ge nyhetsinformation och för att ändra blanketter, deklarationsupplysningar och broschyrer har beräknats till 60 000 kronor.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.