Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria om Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Datum: 2010-09-30

Dnr/målnr/löpnr:
131 634926-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2010/4430
 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket tillstyrker förslaget till ändring av 2 kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
 
Skatteverket välkomnar ett införande av förfaranderegler för skattebefrielsen av vissa bränslen enligt regeringsbeslut i särskilda fall och tillstyrker att en bestämmelse om avdragsrätt införs i LSE. Beträffande formuleringen av den föreslagna nya avdragsbestämmelsen i 7 kap.5 a § LSE har Skatteverket dock synpunkter enligt nedan.

 

Formuleringen av 7 kap.5 a § LSE


 
I bestämmelsen anges att avdragsrätten ska gälla användning som motorbränsle och som bränsle för uppvärmning. Skattebefrielsen enligt nu gällande regeringsbeslut omfattar dock inte alltid båda dessa användningsändamål. I vissa fall omfattar regeringsbeslutet skattebefrielse även för bränsle som används som tillsats i motorbränsle. Sådan användning omfattas inte av den föreslagna lagtexten. Det framgår inte av promemorian att någon ändring i dessa avseenden skulle vara aktuell. Skatteverket anser därför att användningsändamålet även fortsättningsvis endast bör framgå av regeringsbeslutet, till vilket avdragsbestämmelsen i LSE hänvisar. Skatteverket föreslår således att ledet med användningsändamålet exkluderas från bestämmelsen, vilket innebär följande lydelse:
 
En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som omfattas av dennes beslut om befrielse från skatt enligt 2 kap. 12 §. Avdrag medges i den omfattning som följer av detta beslut.

 

Skatteverkets kostnader


 
Förslagen beräknas medföra engångskostnader för Skatteverket om 700 000 kr avseende anpassningar av IT-stöd, ändringar i deklarationsblanketter och deklarationsupplysningar samt framtagande av nyhetsinformation för företagen och för internt bruk inom Skatteverket. Förslagen beräknas inte medföra några ökade löpande kostnader för Skatteverket. Skatteverket begär följaktligen att verket tillförs 700 000 kr.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.