Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav.

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 632487-10/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på de förslag som förs fram i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschef Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.