Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ny miljöklass för blyfri flygbensin

Datum: 2010-11-01

Dnr/målnr/löpnr:
131-625916-10/112
Er beteckning M2010/3521/Mk

Skatteverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Skatteverket har inget att erinra mot förslaget att införa en miljöklassning av flygbensin. Verket anser dock att följande synpunkter på förslaget måste beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Skatteverket anser att det är olämpligt att i lagtext hänvisa till standarder som annan än lagstiftaren förfogar över. Dessutom är det olämpligt att hänvisning sker till standarder som inte är fritt tillgängliga för allmänheten. Verket anser därför att de gränsvärden som ska styra beskattningen ska framgå direkt av lagtext, förslagsvis på motsvarande sätt som gäller annan miljöklassning av bränsle enligt lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Mot bakgrund av att tillämplig skattesats påverkas av bränslets miljöklass anser Skatteverket att det av lagtext ska framgå om bränslet som omfattas av specifikationen är hänförlig till miljöklass 1, 2 eller 3.

Ett bränsle ska vid skattskyldighetens inträde åsättas en skattesats. Skatteverket anser därför att bränslet vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde måste uppfylla specifikationerna för att skattemässigt anses tillhöra miljöklassen.

Skatteverket saknar även en redogörelse för de offentligfinansiella effekter som ett genomförande av förslaget skulle medföra.

Skatteverket förutsätter att verket ges möjlighet att lämna kostnadsberäkningar och synpunkter när mer konkreta förslag till lagändringar föreligger.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.