Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Revisorsnämndens promemorior: Förslag om ändringar i fråga om 1. revisionsverksamhetsbegreppet, 2. revisionsbolags innehav av värdepapper

Datum: 2010-12-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 622979-10/112
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Justitiedepartementets Dnr Ju2010/1023/L1 och Ju2010/5903/L1.

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemoriorna.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.