Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131-510723-10/112
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

(SOU 2010:46) Dnr N2010/4944/MK

Skatteverket tillstyrker förslagen i betänkandet.

Verket vill dock påpeka följande: I förslaget till10 a§ andra stycket förordningen (1992:308) om utländska filialer görs en hänvisning till skyldigheten att utse särskild kontaktperson enligt2 a§ andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer. Den skyldigheten föreligger enligt förslaget till2 a§  tredje stycket nämnda lag.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.