Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Transportstyrelsens framställan om kontroll av kör- och vilotider i företag

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 507247-10/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

N2010/5017/TE
 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom skatteområdet.
 
Skatteverket har, förutom nedanstående synpunkter, inget att erinra mot förslaget.
 
Skatteverket har uppfattat förslaget som att utlämnandet av uppgifter inte ska ske genom direktåtkomst. Om utlämnandet däremot är tänkt att ske genom direktåtkomst, bör det i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet anges vilka uppgifter som ska lämnas ut och att i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet på motsvarande sätt preciseras vilka uppgifter direktåtkomsten avser.
 
Skatteverket ska enligt förslaget på begäran från Transportstyrelsen lämna ut de uppgifter som behövs för styrelsens prövning eller tillsyn. För Skatteverket kommer det att medföra en engångskostnad på 350 000 kr för systemutveckling, samt en löpande årlig kostnad på 40 000 kr för uppgiftsutlämnande till Transportstyrelsen. Skatteverket förutsätter att verket erhåller medel som motsvarar dessa kostnader.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.