Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Översyn av reglerna om jämkning av inkomstgaranti för riksdagens ledamöter, dnr 232-240-09/10

Datum: 2010-03-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 49498-10/112
Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad  generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Dan Andersson, föredragande.