Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemorian om vissa tekniska mervärdesskattefrågor, Fi 2010/3611

Datum: 2010-08-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 490036/10-112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
 

1 Sammanfattning

Skatteverket är positivt till förslagen i promemorian.

Skatteverket har följande synpunkter om förtydligande m.m.

  • det är önskvärt med ytterligare kommentarer om konkurrensvillkoret i 3 kap.30 a§, 10 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, samt 2 kap.3 a§ lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import,
  • utformningen av punkten a i 8 kap.3 a§ första stycket ML bör justeras för att bestämmelsen inte ska komma i konflikt med de särskilda bestämmelserna om avdragsrätt och uttagsbeskattning för personbilar,
  • bestämmelsen i 5 kap. 19 § första stycket 2 ML bör kompletteras för att omfatta tjänster vid införsel av varor i gemenskapen från ett tredje territorium som ingår i EU:s tullområde,
  • formuleringen i 3 kap. 32 § ML med "det landets tillämpning av" bör strykas,
  • verket uppmärksammar ett eventuellt behov av övergångsbestämmelser om investeringsvaror.

2 Allmänt om förslagen i promemorian

Skatteverket är positivt till förslagen i promemorian. Nedan lämnas dock ett antal synpunkter på förtydliganden m.m. för några av promemorians förslag.
 

3 Undantag från skatteplikt samt rätt till återbetalning för internationella organisationer

Enligt sjätte stycket i den föreslagna 3 kap.30 a§ ML ska undantaget i vissa fall tillämpas enbart i den omfattning detta inte leder till snedvridning av konkurrensen. Motsvarande villkor om konkurrenssnedvridning införs också i återbetalningsbestämmelsen i 10 kap. 6 § ML samt vid import enligt 2 kap.3 a§ lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import. Innebörden av villkoret om konkurrenssnedvridning kommenteras kort i avsnitt 5.3.1 i promemorian, där det anges att konkurrensregeln i praktiken torde kunna tillämpas i samband med försäljningar som utförs av så kallade gemensamma företag. Det skulle vara önskvärt med ytterligare kommentarer till vad som avses med gemensamma företag samt av vilken anledning regeln om konkurrenssnedvridning kan bli tillämplig på deras verksamhet.

4 Begränsningar av avdragsrätten i vissa fall


 
Skatteverket är mycket positivt till att möjligheten att införa en proportionerlig avdragsrätt även för lös egendom utnyttjas eftersom de nuvarande reglerna medfört tillämpningssvårigheter. Ett förslag på justering av ordalydelsen i 8 kap.3 a§ ML lämnas dock nedan eftersom bestämmelsen synes ha fått ett vidare tillämpningsområde än vad som varit avsikten.   

I den föreslagna bestämmelsen i 8 kap.3 a§ första stycket ML anges att ingående skatt endast får dras av i proportion till den omfattning en skattskyldig använder en vara i sin verksamhet, om skatten hänför sig till en vara som "inte omfattas av ett avdragsförbud som följer av 9 och 10, 15 eller 16 §§". Denna formulering kan göra att bestämmelsen kommer i konflikt med de särskilda bestämmelserna i ML om avdragsrätt och uttagsbeskattning för personbilar.  

När det gäller förvärv och förhyrning av personbilar anges i 8 kap. 15 § ML ett antal verksamheter där avdragsförbudet inte ska tillämpas, exempelvis om bilen används för körkortsutbildning. Personbilar som används för sådan verksamhet omfattas således inte av avdragsförbudet i 8 kap. 15 § ML. Istället finns en särskild bestämmelse om uttagsbeskattning vid privat användning av personbilar för vilka avdrag medgivits. I sådana fall ska uttagsbeskattningen beräknas med utgångspunkt i förmånsvärdet för bilen enligt 7 kap. 4 § ML. Den föreslagna formuleringen av 8 kap.3 a§ ML medför dock att avdraget på förvärvet av bilen ska begränsas i proportion till den privata användningen även i sådan verksamhet. Det förefaller inte ha varit avsikten att bestämmelsen i 8 kap.3 a§ ML ska ändra den nuvarande ordningen för beskattningen av personbilar som används privat. 

Formuleringen av den förslagna 8 kap.3 a§ ML torde även innebära att bestämmelsen kommer i konflikt med regleringen i 8 kap. 16 § ML om full avdragsrätt för driftskostnader som avser personbilar. Enligt 8 kap. 16 § ML ska avdraget således inte begränsas vid inköp av exempelvis bensin för en personbil som delvis används för privata ändamål. Eftersom detta inte är ett avdragsförbud skulle avdraget emellertid proportioneras enligt lydelsen av den föreslagna 8 kap.3 a§ ML.   

För att undvika ovan nämnda konsekvenser bör bestämmelsen i 8 kap.3 a§ omfatta samtliga situationer där reglerna i 8 kap 15 eller 16 §§ blir tillämpliga och inte enbart de situationer där reglerna innebär att avdraget ska begränsas. En möjlig lösning skulle kunna vara att punkten a i 8 kap.3 a§ första stycket ML istället ges följande lydelse "inte omfattas av 9 och 10, 15 eller 16 §§"

5 Tjänster i samband med viss import av varor

I 5 kap. 19 § första stycket 2 ML anges ett antal situationer när vissa tjänster i direkt samband med import och export ska anses omsatta utom landet. I den förslagna bestämmelsen behandlas inte en situation som regleras i andra stycket av artikel 61 i mervärdesskattedirektivet och som därför inte ska beskattas i Sverige enligt artikel 146.1 e. Det förfarande som avses är import av varor i fri omsättning som vid ankomsten till gemenskapen hänförs till förfarandet med intern transitering. Förfarandet blir aktuellt vid införsel av varor i gemenskapen från ett tredje territorium som ingår i EU:s tullområde, exempelvis Åland. Tjänster i samband med införsel enligt ett sådant förfarande ska enligt direktivets bestämmelser inte beskattas i Sverige. Bestämmelsen i 5 kap. 19 § första stycket 2 ML bör därför kompletteras så att den även omfattar tjänster i samband med nämnda förfarande.

Omsättning av en tjänst är undantagen från skatteplikt om kostnaden för tjänsten är en så kallad bikostnad som ska ingå i beskattningsunderlaget vid import. Bestämmelsen i 3 kap. 32 § ML ändras för att undantaget ska gälla även om ersättningen för tjänsten är en bikostnad som ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EG-land. Bestämmelsen kompletteras därför med ett tillägg som enligt förslaget lyder: "Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EG-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG".  I artikel 86.1 b anges klart vad som ska ingå i beskattningsunderlaget enligt mervärdesskattedirektivet. Medlemsstaterna har inga möjligheter att välja om en viss kostnad, exempelvis en transportkostnad, ska ingå eller inte. Formuleringen i 3 kap. 32 § ML med "det landets tillämpning av" kan istället skapa en osäkerhet om vad som gäller för en viss tjänst. Enligt Skatteverkets uppfattning bör det vara möjligt för ett företag att undanta en tjänst som enligt artikel 86.1 b ska ingå i beskattningsunderlaget vid import utan att behöva undersöka hur ett visst land i praktiken tillämpar bestämmelsen. Skatteverket anser därför att skrivningen i 3 kap. 32 § ML med "det landets tillämpning av" bör strykas så att tillägget istället får följande lydelse: "Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EG-land i enlighet med artikel 86.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG".  

6 Övergångsbestämmelser

Den föreslagna ändringen av8 akap. 2 § ML innebär att definitionen av investeringsvara ändras så att fler varor kommer att omfattas av begreppet investeringsvara. Fler varor kommer därför att omfattas av bestämmelserna i8 akap. ML om jämkning av ingående skatt. Utan särskilda övergångsbestämmelser kan redan inköpta varor komma att bli investeringsvaror och omfattas av systemet med jämkning av ingående skatt, vilket kan ge upphov till retroaktiva effekter och skapa oklarheter kring om uttagsbeskattning eller jämkning ska ske. Det bör därför övervägas att införa övergångsbestämmelser med innebörd att redan inköpta varor ska omfattas av den tidigare ordningen med uttagsbeskattning av den privata användningen.

7 Kostnader för Skatteverket

Ett införande av förslagen kommer endast medföra en mindre kostnad för Skatteverket, uppskattningsvis 15 000 kr för ändringar av befintligt informationsmaterial.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Lars Mattisson, föredragande.