Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2010:25)

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131-483737-10/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Dnr Ju2010/5495/L5

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.

Skatteverket föreslår dessutom att även förberedelse till grov oredlighet mot borgenär (11 kap. 1 § brottsbalken) kriminaliseras.

Grov oredlighet mot borgenär är ett brott som direkt eller indirekt syftar till att ge ekonomiska fördelar. Brottet förekommer i utredningar med koppling till organiserad brottslighet. Att t.ex. anlita en målvakt som mot betalning anskaffar bolag, öppnar bankkonton, och tömmer bolagen på dess tillgångar är ett förfarande som enligt verkets bedömning faller in under de resonemang som förs i promemorian.

Grov oredlighet mot borgenär har ett maximistraff om sex års fängelse. Grov oredlighet mot borgenär är kriminaliserat på försöksstadiet (11 kap. 6 § brottsbalken). Verket bedömer att en kriminalisering även av förberedelse skulle få praktisk betydelse i kampen mot organiserad brottslighet och att det skulle vara möjligt att i praktiken upprätthålla en kriminalisering. Därmed torde enligt verkets mening de huvudsakliga kriterierna som tas upp i promemorian vara uppfyllda.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.